EvanjelickýEster1

Ester

Ahasvérova hostina1 Za čias Ahas­véra - to bol Ahas­vér, ktorý kraľoval od In­die až po Kúš nad stod­vad­saťsedem krajinami - 2 v tých dňoch, keď kráľ Ahas­vér sedel na svojom tróne, ktorý bol na hrade v Šúšane, 3 v treťom roku svoj­ho kraľovania usporiadal hos­tinu pre všet­ky svoje kniežatá a svojich služob­níkov, pričom pred ním boli perz­skí a méd­ski vod­covia, šľach­tici a krajin­skí mies­to­držitelia. 4 Vtedy im za mnoho dní, za sto­osem­desiat dní, ukazoval pre­sláv­ne bohat­stvo svoj­ho kráľov­stva a vzác­nu nád­heru svojej veľkos­ti. 5 Keď uplynul ten čas, kráľ usporiadal pre všetok ľud, ktorý bol na hrade v Šúšáne, od naj­väčšieho po naj­menšieho, sedem­dňovú hos­tinu na záh­rad­nom ná­dvorí kráľov­ského hradu. 6 Ľanové, ba­vl­nené a mod­ro-pur­purové lát­ky boli za­vesené na bysových šnúrach, čer­vený pur­pur na striebor­ných krúžkoch a na mramorových stĺpoch; zlaté a striebor­né ležad­lá boli na mozai­ke z alabas­tru a mramoru, z per­lete a drahokamov. 7 Nápoje sa podávali v zlatých nádobách, ktoré stále za­mieňali inými; i kráľov­ského vína bol do­statok podľa kráľov­ho roz­kazu. 8 Popíjalo sa podľa pravid­la, ni­kto ne­mal byť nútený, lebo kráľ pri­kázal všet­kým hod­nos­tárom svoj­ho paláca, aby každému spl­nili želanie. 9 I kráľov­ná Vaští usporiadala hos­tinu pre ženy v kráľov­skom paláci, ktorý pat­ril kráľovi Ahas­vérovi. Neposlušnosť kráľovnej10 Na sied­my deň, keď sa srd­ce kráľa roz­veselilo vínom, po­vedal Mehúmánovi, Bizetovi, Char­bónovi, Bigetovi a Abag­tovi, Zétarovi a Kar­kasovi, sied­mim eunuchom ob­sluhujúcim kráľa Ahas­véra, 11 nech pred kráľa pri­vedú kráľov­nú Vaští s kráľov­skou korunou, aby ukázal národom a kniežatám jej krásu; bola totiž krás­na na po­hľad. 12 Ale kráľov­ná Vaští sa zdráhala prísť, ako jej roz­kázal kráľ pro­stred­níc­tvom svojich eunuchov. Vtedy sa kráľ veľmi roz­hneval a jeho zlosť v ňom vzplanula. 13 Po­vedal mudr­com, ktorí sa vy­znali v po­meroch, lebo obyčaj­ne tak sa kráľova záležitosť pred­kladala všet­kým znal­com zákona. 14 Najb­ližšie mu boli Karšená, Šétár, Ad­mátá, Taršíš, Meres, Mar­sená, Memúchán, sedem perz­ských a méd­skych kniežat, ktoré mali prí­stup ku kráľovi a sedeli na pop­red­nom mies­te v kráľov­stve: 15 Čo sa má vy­konať s kráľov­nou Vaští podľa zákona za to, že ne­spl­nila príkaz kráľa Ahas­véra, doručený eunuch­mi? 16 Memúchán po­vedal pred kráľom a kniežatami: Kráľov­ná Vaští sa pre­vinila nielen proti kráľovi, ale i proti všet­kým kniežatám a národom, ktoré sú po všet­kých krajinách kráľa Ahas­véra. 17 Lebo slovo kráľov­nej sa roz­chýri medzi všet­kými ženami, takže budú znevažovať manželov vo svojich očiach, a po­vedia si: Kráľ Ahas­vér roz­kázal, aby k nemu pri­vied­li kráľov­nú Vaští, a ona ne­prišla! 18 Ešte dnes to po­vedia perz­ské a méd­ske kňažné, ktoré počuli slová kráľov­nej, všet­kým kráľovým kniežatám; z toho vznik­ne veľa znevažovania a hnevu. 19 Ak to kráľ uzná za dob­ré, nech vy­j­de od neho kráľov­ské slovo, vpíše sa medzi perz­ské a méd­ske zákony a nech sa ne­pre­stupuje, že totiž Vaští už ne­smie prísť pred kráľa Ahas­véra a že jej kráľov­skú hod­nosť dá kráľ inej, lepšej ako ona. 20 Keď počujú roz­kaz, čo kráľ vy­dá pre celú svoju ríšu, ktorá je veľká, po­tom všet­ky manžel­ky vzdajú úc­tu svojim manželom, od naj­väčšieho po naj­menšieho. 21 Táto rada sa za­páčila kráľovi i kniežatám; kráľ urobil podľa Memúchánov­ho slova: 22 po­slal lis­tiny do všet­kých kráľov­ských provin­cií - do každej provin­cie jej pís­mom a každému národu v jeho vlast­nej reči - aby každý muž bol vlád­com vo svojom dome a aby hovoril jazykom svoj­ho ľudu.

EvanjelickýEster1