EvanjelickýEster1,14

Ester 1:14

Najb­ližšie mu boli Karšená, Šétár, Ad­mátá, Taršíš, Meres, Mar­sená, Memúchán, sedem perz­ských a méd­skych kniežat, ktoré mali prí­stup ku kráľovi a sedeli na pop­red­nom mies­te v kráľov­stve:


Verš v kontexte

13 Po­vedal mudr­com, ktorí sa vy­znali v po­meroch, lebo obyčaj­ne tak sa kráľova záležitosť pred­kladala všet­kým znal­com zákona. 14 Najb­ližšie mu boli Karšená, Šétár, Ad­mátá, Taršíš, Meres, Mar­sená, Memúchán, sedem perz­ských a méd­skych kniežat, ktoré mali prí­stup ku kráľovi a sedeli na pop­red­nom mies­te v kráľov­stve: 15 Čo sa má vy­konať s kráľov­nou Vaští podľa zákona za to, že ne­spl­nila príkaz kráľa Ahas­véra, doručený eunuch­mi?

späť na Ester, 1

Príbuzné preklady Roháček

14 a najb­ližší k nemu bol Karšena, Šetár, Ad­mata, Taršíš, Meres, Mar­sena a Memúchan, sedem kniežat, perz­ských a méd­skych, ktorí hľadeli na tvár kráľovu a ktorí sedeli na prvom mies­te v kráľov­stve):

Evanjelický

14 Najb­ližšie mu boli Karšená, Šétár, Ad­mátá, Taršíš, Meres, Mar­sená, Memúchán, sedem perz­ských a méd­skych kniežat, ktoré mali prí­stup ku kráľovi a sedeli na pop­red­nom mies­te v kráľov­stve:

Ekumenický

14 najb­ližšie mu boli Karšena, Šétar, Ad­máta, Taršíš, Meres, Mar­sena, Memúkan, sedem perz­ských a méd­skych hod­nos­tárov, ktorí mali prí­stup ku kráľovi a za­stávali pop­red­né mies­ta v kráľovstve:

Bible21

14 nej­blíže mu byli Karše­na, Šet­ar, Ad­ma­ta, Taršiš, Me­res, Mar­se­na a Me­mu­chan – sedm per­ských a méd­ských vel­možů, kteří mě­li přístup k samé­mu krá­li a za­ují­ma­li přední mís­ta v říši):