EvanjelickýEster1,11

Ester 1:11

nech pred kráľa pri­vedú kráľov­nú Vaští s kráľov­skou korunou, aby ukázal národom a kniežatám jej krásu; bola totiž krás­na na po­hľad.


Verš v kontexte

10 Na sied­my deň, keď sa srd­ce kráľa roz­veselilo vínom, po­vedal Mehúmánovi, Bizetovi, Char­bónovi, Bigetovi a Abag­tovi, Zétarovi a Kar­kasovi, sied­mim eunuchom ob­sluhujúcim kráľa Ahas­véra, 11 nech pred kráľa pri­vedú kráľov­nú Vaští s kráľov­skou korunou, aby ukázal národom a kniežatám jej krásu; bola totiž krás­na na po­hľad. 12 Ale kráľov­ná Vaští sa zdráhala prísť, ako jej roz­kázal kráľ pro­stred­níc­tvom svojich eunuchov. Vtedy sa kráľ veľmi roz­hneval a jeho zlosť v ňom vzplanula.

späť na Ester, 1

Príbuzné preklady Roháček

11 aby do­vied­li kráľov­nú Vas­tu pred kráľa v kráľov­skej korune, aby ukázal národom a kniežatám jej krásu, pre­to že bola pek­ného vzoz­renia.

Evanjelický

11 nech pred kráľa pri­vedú kráľov­nú Vaští s kráľov­skou korunou, aby ukázal národom a kniežatám jej krásu; bola totiž krás­na na po­hľad.

Ekumenický

11 aby pri­vied­li kráľov­nú Vaští s korunou na hlave, aby ukázal národom a kniežatám jej krásu; bola totiž krás­na.

Bible21

11 naří­dil, ať před něj přivedou královnu Vaš­ti v králov­ské ko­runě, aby lidu i vel­možům před­ve­dl její krásu. A že to byla kra­savice!