EvanjelickýEster1,3

Ester 1:3

v treťom roku svoj­ho kraľovania usporiadal hos­tinu pre všet­ky svoje kniežatá a svojich služob­níkov, pričom pred ním boli perz­skí a méd­ski vod­covia, šľach­tici a krajin­skí mies­to­držitelia.


Verš v kontexte

2 v tých dňoch, keď kráľ Ahas­vér sedel na svojom tróne, ktorý bol na hrade v Šúšane, 3 v treťom roku svoj­ho kraľovania usporiadal hos­tinu pre všet­ky svoje kniežatá a svojich služob­níkov, pričom pred ním boli perz­skí a méd­ski vod­covia, šľach­tici a krajin­skí mies­to­držitelia. 4 Vtedy im za mnoho dní, za sto­osem­desiat dní, ukazoval pre­sláv­ne bohat­stvo svoj­ho kráľov­stva a vzác­nu nád­heru svojej veľkos­ti.

späť na Ester, 1

Príbuzné preklady Roháček

3 v treťom roku svoj­ho kraľovania, urobil hos­tinu všet­kým svojim kniežatám a svojim služob­níkom. Voj­sko Peržanov a Médov, veľmoži a kniežatá jed­not­livých krajín boli pred ním,

Evanjelický

3 v treťom roku svoj­ho kraľovania usporiadal hos­tinu pre všet­ky svoje kniežatá a svojich služob­níkov, pričom pred ním boli perz­skí a méd­ski vod­covia, šľach­tici a krajin­skí mies­to­držitelia.

Ekumenický

3 v treťom roku svoj­ho kraľovania, usporiadal hos­tinu pre všet­kých svojich vy­sokých úrad­níkov a svojich služob­níkov: perz­ských a méd­skych vojen­ských činiteľov, šľach­ticov a krajin­ských mies­to­držiteľov.

Bible21

3 Teh­dy, třetího roku své vlá­dy, uspořádal slavnost pro všech­ny své vel­može a dvořa­ny, mo­cné Perša­ny a Mé­dy ja­kož i přítomné hodnostáře a před­stavi­te­le pro­vin­cií.