EvanjelickýEster1,7

Ester 1:7

Nápoje sa podávali v zlatých nádobách, ktoré stále za­mieňali inými; i kráľov­ského vína bol do­statok podľa kráľov­ho roz­kazu.


Verš v kontexte

6 Ľanové, ba­vl­nené a mod­ro-pur­purové lát­ky boli za­vesené na bysových šnúrach, čer­vený pur­pur na striebor­ných krúžkoch a na mramorových stĺpoch; zlaté a striebor­né ležad­lá boli na mozai­ke z alabas­tru a mramoru, z per­lete a drahokamov. 7 Nápoje sa podávali v zlatých nádobách, ktoré stále za­mieňali inými; i kráľov­ského vína bol do­statok podľa kráľov­ho roz­kazu. 8 Popíjalo sa podľa pravid­la, ni­kto ne­mal byť nútený, lebo kráľ pri­kázal všet­kým hod­nos­tárom svoj­ho paláca, aby každému spl­nili želanie.

späť na Ester, 1

Príbuzné preklady Roháček

7 A nápoj podávali v zlatých nádobách, a to v nádobách iných a iných, a kráľov­ského vína hoj­ne, podľa kráľovej veľkej možnosti.

Evanjelický

7 Nápoje sa podávali v zlatých nádobách, ktoré stále za­mieňali inými; i kráľov­ského vína bol do­statok podľa kráľov­ho roz­kazu.

Ekumenický

7 Nápoje sa podávali v zlatých nádobách, ktoré sa ne­us­tále za­mieňali za iné; i kráľov­ského vína bol do­statok, ako sa na kráľa pat­rí.

Bible21

7 Králov­ské víno teklo králov­s­ky štědře do zlatých číší, jed­na číše za druhou a každá jiná.