EkumenickýDaniel12,8

Daniel 12:8

Vy­počul som si to, ale nerozumel som. Spýtal som sa teda: Pán môj, aký bude záver tých­to vecí?


Verš v kontexte

7 Nato som počul muža ob­lečeného do ľanového rúcha, ktorý bol nad vod­ným prúdom. Po­z­dvihol svoju pravicu i ľavicu k nebu a pri­sahal na večne Živého: Bude to tr­vať čas, dva časy a pol času, kým dôj­de ku kon­cu moc znes­vätiteľa a tým­to sa všet­ko za­vŕši. 8 Vy­počul som si to, ale nerozumel som. Spýtal som sa teda: Pán môj, aký bude záver tých­to vecí? 9 Od­povedal: Daniel, choď, pre­tože slová sú držané v tajnosti a za­pečatené do po­sled­ných čias.

späť na Daniel, 12

Príbuzné preklady Roháček

8 A ja, keď som to počul, a nerozumel som tomu, po­vedal som: Môj pane, čo bude po tom po všet­kom?

Evanjelický

8 Počul som to, ale ne­porozumel, a vtedy som po­vedal: Pane môj, aký bude koniec tých­to dejov?

Ekumenický

8 Vy­počul som si to, ale nerozumel som. Spýtal som sa teda: Pán môj, aký bude záver tých­to vecí?

Bible21

8 Já jsem však to­mu, co jsem slyšel, ne­ro­zuměl. Pro­to jsem se ze­ptal: „Jak to všech­no do­padne, můj pane?“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček