RoháčekFilemonovi1

Filemonovi

Prímluva za ušlého Filémonovho sluhu, Onezima. Dôverný pomer medzi Pavlom a Filémonom1 Pavel, väzeň Kris­ta Ježiša, a brat Timote­us milovanému Filémonovi a nášmu spolu­pracov­níkovi 2 a Ap­fii, milovanej ses­tre, a Ar­chip­povi, nášmu spolu­bojov­níkovi, aj sboru, ktorý je v tvojom dome: 3 milosť vám a po­koj od Boha, nášho Ot­ca, a od Pána Ježiša Kris­ta. 4 Ďakujem vždyc­ky svoj­mu Bohu zmieňujúc sa o tebe na svojich mod­lit­bách, 5 počujúc o tvojej lás­ke a viere, ktorú máš k Pánu Ježišovi a na­proti všet­kým svätým, 6 aby obecen­stvo tvojej viery bolo účin­né po­znaním všet­kého dob­rého, ktoré je vo vás cieľom Kris­ta Ježiša. 7 Lebo máme veľkú radosť a po­tešenie z tvojej lás­ky, že tebou okrialy srd­cia svätých, bratu. 8 A pre­to, hoci mám veľkú smelosť v Kris­tovi roz­kázať ti, čo náleží, 9 pre lás­ku radšej prosím súc taký jako starý Pavel a teraz i väzeň Ježiša Kris­ta, 10 prosím ťa o svoje dieťa, ktoré som ja splodil vo svojich putách, Onezima, 11 ktorý ti bol kedysi ne­užitočný, ale teraz tebe i mne užitočný, ktorého som ti zase po­slal, 12 a ty ho, to jest moje srd­ce, prij­mi, 13 ktorého som ja chcel pod­ržať u seba, aby mi za teba slúžil v putách evan­jelia, 14 ale bez toho, aby som vedel tvoju mien­ku, nech­cel som nič urobiť, aby tvoje dob­ré nebolo jako vy­nútené, ale dob­rovoľné. 15 Lebo snáď práve pre­to bol od­išiel na krát­ky čas, aby si ho po­tom mal na veky, 16 nie viac ako sluhu, ale viac ako sluhu, jako milovaného brata, zvlášte mne, a o koľko viacej tebe i v tele i v Pánovi. 17 Ak tedy mňa máš za spolu­účast­níka, prij­mi ho jako mňa. 18 A jest­li ti niečo ukriv­dil alebo ti je niečo dlžný, pri­počítaj to mne. 19 Ja, Pavel, som to napísal vlast­nou rukou, ja za­platím, aby som ti ne­povedal, že si mi aj sám seba dlžný. 20 Áno, bratu, nech mám ja z teba užitok v Pánovi; občer­stvi moje srd­ce v Pánovi. 21 Dôverujúc tvojej po­slušnos­ti som ti to napísal vediac, že urobíš aj nad to, čo hovorím. 22 A zároveň mi aj pri­hotov hos­podu, lebo sa nadejem, že vašimi mod­lit­bami budem vám darovaný. 23 Po­zdravuje ta Epaf­ras, môj spolu­zajatec v Kris­tu Ježišovi, 24 Marek, Aris­tar­chus, Démas, Lukáš, moji spolu­pracov­níci. 25 Milosť nášho Pána Ježiša Kris­ta s vaším Duchom. Ameň.

RoháčekFilemonovi1