RoháčekFilemonovi1,4

Filemonovi 1:4

Ďakujem vždyc­ky svoj­mu Bohu zmieňujúc sa o tebe na svojich mod­lit­bách,


Verš v kontexte

3 milosť vám a po­koj od Boha, nášho Ot­ca, a od Pána Ježiša Kris­ta. 4 Ďakujem vždyc­ky svoj­mu Bohu zmieňujúc sa o tebe na svojich mod­lit­bách, 5 počujúc o tvojej lás­ke a viere, ktorú máš k Pánu Ježišovi a na­proti všet­kým svätým,

späť na Filemonovi, 1

Príbuzné preklady Roháček

4 Ďakujem vždyc­ky svoj­mu Bohu zmieňujúc sa o tebe na svojich mod­lit­bách,

Evanjelický

4 Ďakujem svoj­mu Bohu, kedykoľvek sa roz­pomínam na teba v mod­lit­bách,

Ekumenický

4 Ďakujem svoj­mu Bohu vždy, keď ťa spomínam vo svojich mod­lit­bách,

Bible21

4 Kdyko­li tě zmiňu­ji ve svých mod­lit­bách, dě­ku­ji své­mu Bo­hu,