RoháčekFilemonovi1,25

Filemonovi 1:25

Milosť nášho Pána Ježiša Kris­ta s vaším Duchom. Ameň.


Verš v kontexte

23 Po­zdravuje ta Epaf­ras, môj spolu­zajatec v Kris­tu Ježišovi, 24 Marek, Aris­tar­chus, Démas, Lukáš, moji spolu­pracov­níci. 25 Milosť nášho Pána Ježiša Kris­ta s vaším Duchom. Ameň.

späť na Filemonovi, 1

Príbuzné preklady Roháček

25 Milosť nášho Pána Ježiša Kris­ta s vaším Duchom. Ameň.

Evanjelický

25 Milosť Pána Ježiša Kris­ta s vaším duchom. [Amen.]

Ekumenický

25 Milosť Pána Ježiša Kris­ta nech je s vaším duchom.

Bible21

25 Mi­lost Pá­na Ježíše Krista s vaším du­chem.