Roháček2. Tesalonickým1

2. Tesalonickým

Pozdrav. Apoštol ďakuje Bohu za vzrast viery a lásky medzi bratmi, ktorým po súžení kynie odpočinok a ich protivníkom zahynutie.1 Pavel, Sil­ván a Timote­us cir­kvi Tesaloničanom v Bohu, našom Ot­covi, a v Pánu Ježišu Kris­tovi: 2 milosť vám a po­koj od Boha, nášho Ot­ca, a od Pána Ježiša Kris­ta. 3 Pod­lžní sme ďakovať vždyc­ky Bohu za vás, bratia, ako je slušné, pre­tože veľmi ras­tie vaša viera, a množí sa lás­ka jed­ného každého všet­kých vás na­proti jeden­druhému, 4 takže my sami sa chválime vami v cir­k­viach Božích ohľad­ne vašej tr­pez­livos­ti a viery vo všet­kých vašich prena­sledovaniach a súženiach, ktoré znášate, 5 čo je zjavným dôkazom spraved­livého súdu Božieho, aby ste boli učinení hod­nými kráľov­stva Božieho, za ktoré aj tr­píte, 6 akže je ináče spraved­livé u Boha od­platiť tým, ktorí vás sužujú, súžením 7 a vám súženým od­počinutím s na­mi, keď sa zjaví Pán Ježiš s neba s an­jel­mi svojej moci, 8 v plamen­nom ohni dávajúc po­mstu tým, ktorí ne­znajú Boha, a tým, ktorí ne­pos­lúchajú evan­jelia nášho Pána Ježiša Kris­ta, 9 ktorí ponesú po­mstu, večné za­hynutie, p­reč od tvári Pánovej a od slávy jeho moc­nos­ti, 10 keď prij­de, aby bol os­lávený vo svojich svätých a ob­divovaný vo všet­kých, ktorí uverili (lebo sa uverilo nášmu svedoc­tvu u vás), v ten deň. 11 Tým cieľom sa aj vždyc­ky mod­líme za vás, že by vás náš Bôh učinil hod­nými toho po­volania a na­pl­nil každou záľubou na dobrotivosti a skut­kom viery v moci, 12 aby bolo os­lávené meno našeho Pána Ježiša Kris­ta vo vás a vy v ňom podľa milos­ti nášho Boha a Pána Ježiša Kris­ta.