Roháček2. Tesalonickým1,7

2. Tesalonickým 1:7

a vám súženým od­počinutím s na­mi, keď sa zjaví Pán Ježiš s neba s an­jel­mi svojej moci,


Verš v kontexte

6 akže je ináče spraved­livé u Boha od­platiť tým, ktorí vás sužujú, súžením 7 a vám súženým od­počinutím s na­mi, keď sa zjaví Pán Ježiš s neba s an­jel­mi svojej moci, 8 v plamen­nom ohni dávajúc po­mstu tým, ktorí ne­znajú Boha, a tým, ktorí ne­pos­lúchajú evan­jelia nášho Pána Ježiša Kris­ta,

späť na 2. Tesalonickým, 1

Príbuzné preklady Roháček

7 a vám súženým od­počinutím s na­mi, keď sa zjaví Pán Ježiš s neba s an­jel­mi svojej moci,

Evanjelický

7 a vám, sužovaným, spolu s nami od­počinutím, keď sa s an­jel­mi svojej moci

Ekumenický

7 ale vám, ktorí ste sužovaní, od­platí od­počin­kom spolu s nami, keď sa z neba zjaví Pán Ježiš s anjelmi svojej moci,

Bible21

7 ale vy ztrápení se spo­lu s ná­mi dočká­te odpoči­nutí. Pán Ježíš se zjeví z nebe se svý­mi mo­cný­mi an­děly