Roháček2. Tesalonickým1,1

2. Tesalonickým 1:1

Pavel, Sil­ván a Timote­us cir­kvi Tesaloničanom v Bohu, našom Ot­covi, a v Pánu Ježišu Kris­tovi:


Verš v kontexte

1 Pavel, Sil­ván a Timote­us cir­kvi Tesaloničanom v Bohu, našom Ot­covi, a v Pánu Ježišu Kris­tovi: 2 milosť vám a po­koj od Boha, nášho Ot­ca, a od Pána Ježiša Kris­ta. 3 Pod­lžní sme ďakovať vždyc­ky Bohu za vás, bratia, ako je slušné, pre­tože veľmi ras­tie vaša viera, a množí sa lás­ka jed­ného každého všet­kých vás na­proti jeden­druhému,

späť na 2. Tesalonickým, 1

Príbuzné preklady Roháček

1 Pavel, Sil­ván a Timote­us cir­kvi Tesaloničanom v Bohu, našom Ot­covi, a v Pánu Ježišu Kris­tovi:

Evanjelický

1 Pavel, Sil­vanos a Timote­os cir­kev­nému zboru Tesalonic­kých v našom Bohu Ot­covi a Pánovi Ježišovi Kris­tovi.

Ekumenický

1 Pavol, Sil­ván a Timotej tesalonic­kej cir­kvi v Bohu, našom Ot­covi, a v Pánovi Ježišovi Kris­tovi.

Bible21

1 Pavel, Silvanus a Ti­mo­te­u­scírkvi Tesalo­nických v Bo­hu, našem Ot­ci, a v Pánu Ježíši Kri­stu: