Roháček2. Tesalonickým2

2. Tesalonickým

Prv ako prijde Pán, prijde odpadnutie: antikrist a jeho doba.1 Ale vás prosíme, bratia, ohľad­ne príchodu nášho Pána Ježiša Kris­ta a nášho shromaždenia k ne­mu, 2 aby ste sa nedali hneď zvik­lať od umu ani sa strašiť ani duchom ani slovom ani lis­tom, ako nami poslaným, ako čo by už bol na­stal deň Kris­tov. 3 Nech vás ni­kto ne­zvedie nijakým spôsobom, lebo deň Kris­tov nenastane, kým prv ne­prij­de od­pad­nutie, a nebude zjavený človek hriechu, syn za­tratenia, 4 ktorý sa protiví a po­vyšuje nad všet­ko, čo sa zo­vie Bôh, alebo čomu sa dáva božs­ká česť, takže sa po­sadí do chrámu Božieho jako Bôh a bude sa vy­dávať za Boha. 5 Či sa ne­pamätáte, že ešte keď som bol u vás, som vám to hovoril? 6 A teraz to, čo zdržuje, viete, aby bol zjavený vo svojom čase. 7 Lebo tajom­stvo bez­zákon­nos­ti už pôsobí, len až by ten, kto teraz zdržuje, bol od­stránený zo stredu. 8 A po­tom bude zjavený ten bez­zákon­ný bezbožník, ktorého Pán Ježiš za­bije duchom svojich úst a zkazí zjavením svoj­ho príchodu, 9 toho bezbožníka, ktorého príchod je podľa moc­ného pôsobenia satanov­ho so všet­kou mocou a so znameniami a s lživými zázrakmi 10 a s každým zvodom ne­právos­ti medzi tými, ktorí hynú, pre­tože ne­priali lás­ky prav­dy, aby boli spasení; 11 a pre­to im Bôh pošle moc­né pôsobenie bludu, aby uverili lži, 12 aby boli od­súdení všet­ci, ktorí ne­uverili prav­de, ale si obľúbili ne­právosť. Vďaka a žehnanie.13 Ale my sme pod­lžni ďakovať vždyc­ky Bohu za vás, bratia, milovaní Pánom, že si vás Bôh vy­volil od počiat­ku cieľom spasenia v po­svätení ducha a vo a vo viere prav­dy, 14 k čomu vás po­volal naším evan­jeli­om nadobud­núť slávy našeho Pána Ježiša Kris­ta. 15 Tak tedy, bratia, stoj­te a držte podania, ktorým ste na­učení už či slovom a či naším lis­tom. 16 A on sám, náš Pán Ježiš Kris­tus, a Bôh a náš Otec, ktorý nás za­miloval a dal večné po­tešenie a dob­rú nádej v milos­ti, 17 nech ráči po­tešiť vaše srd­cia a upev­niť vás v každom dob­rom slove a v skut­ku.