Roháček2. Tesalonickým1,9

2. Tesalonickým 1:9

ktorí ponesú po­mstu, večné za­hynutie, p­reč od tvári Pánovej a od slávy jeho moc­nos­ti,


Verš v kontexte

8 v plamen­nom ohni dávajúc po­mstu tým, ktorí ne­znajú Boha, a tým, ktorí ne­pos­lúchajú evan­jelia nášho Pána Ježiša Kris­ta, 9 ktorí ponesú po­mstu, večné za­hynutie, p­reč od tvári Pánovej a od slávy jeho moc­nos­ti, 10 keď prij­de, aby bol os­lávený vo svojich svätých a ob­divovaný vo všet­kých, ktorí uverili (lebo sa uverilo nášmu svedoc­tvu u vás), v ten deň.

späť na 2. Tesalonickým, 1

Príbuzné preklady Roháček

9 ktorí ponesú po­mstu, večné za­hynutie, p­reč od tvári Pánovej a od slávy jeho moc­nos­ti,

Evanjelický

9 Do­stanú trest: večné za­hynutie od Pánovej tváre a od slávy Jeho moci,

Ekumenický

9 Za trest sa do­stanú do večnej záhuby, ďaleko od Pánovej tváre a od slávy jeho moci.

Bible21

9 Je­jich tres­tem bude věčná záhu­ba v od­loučení od Pá­na a od jeho úžasné mo­ci.