Roháček1. Tesalonickým5

1. Tesalonickým

Ukazuje, aký nenadalý bude príchod Pánov, synovia svetla, bdieť a nespať.1 Ale o časoch a o dobách ne­pot­rebujete, bratia, aby sa vám písalo. 2 Lebo sami dô­klad­ne viete, že deň Pánov prij­de tak ako zlodej vnoci. 3 Lebo keď budú hovoriť: Po­koj a bez­pečnosť, vtedy náh­le prij­de na nich za­hynutie ako bolesť na tehot­nú ženu, a ne­uj­dú. 4 Ale vy, bratia, nie ste vo tme, aby vás ten deň za­chvátil ako zlodej. 5 Lebo vy všet­ci ste syn­mi svet­la a syn­mi dňa. Nie sme syn­mi noci ani tmy. 6 A tak tedy ne­spime jako os­tat­ní, ale bdej­me a buďme triez­vi. 7 Lebo tí, ktorí spia, vnoci spia, a ktorí sa opíjajú, sú vnoci opilí. 8 Ale my súc syn­mi dňa buďme triez­vi ob­lečúc si pan­cier viery a lás­ky a vez­múc za pril­bu nádej spasenia, 9 lebo vás ne­po­stavil Bôh cieľom hnevu, ale aby sme nadobud­li spasenia skr­ze nášho Pána Ježiša Kris­ta, 10 ktorý zo­mrel za nás, aby sme, či už bdejeme či spíme, spolu s ním žili. 11 Pre­to sa na­pomínaj­te na­vzájom a vzdelávaj­te jeden druhého, jako aj robíte. Rôzne napomenutia.12 Ale vás žiadame, bratia, aby ste znali tých, ktorí pracujú medzi vami a sú vašimi pred­stavenými v Pánovi a na­pomínajú vás, 13 a aby ste ich pre­veľmi milovali pre ich dielo. Maj­te po­koj medzi sebou! 14 A prosíme vás, bratia, na­pomínaj­te neriad­nych, po­smeľuj­te malomyseľných, ujímaj­te sa slabých a buďte zhovievaví ku všet­kým. 15 Hľaďte, aby nie­kto ne­o­platil nie­komu zlým za zlé, ale sa vždyc­ky žeňte za tým, čo je dob­ré i pre vás na­vzájom i pre všet­kých. 16 Vždyc­ky sa raduj­te. 17 Ne­pres­taj­ne sa mod­lite. 18 Vo všet­kom ďakuj­te, lebo to je vôľa Božia v Kris­tu Ježišovi čo do vás. 19 Ducha ne­uhášaj­te. 20 Proroc­tvami ne­pohŕdaj­te. 21 Všet­ko zkúšaj­te; dob­ré pod­ržte. 22 Každého druhu zlého sa chráňte. 23 A on sám, Bôh po­koja, nech vás ráči celých po­svätiť a váš duch nech je za­chovaný celý a ne­porušený i duša i telo bez­úhon­ne, keď prij­de náš Pán Ježiš Kris­tus. 24 Ver­ný je ten, ktorý vás volá, ktorý aj učiní. 25 Bratia, mod­lite sa za nás! 26 Po­zdravuj­te všet­kých bratov svätým boz­kom. 27 Prísahou vás za­väzujem na Pána, aby bol list prečítaný všet­kým svätým bratom. 28 Milosť našeho Pána Ježiša Kris­ta nech je s vami! Ameň.