Roháček2. Tesalonickým1,2

2. Tesalonickým 1:2

milosť vám a po­koj od Boha, nášho Ot­ca, a od Pána Ježiša Kris­ta.


Verš v kontexte

1 Pavel, Sil­ván a Timote­us cir­kvi Tesaloničanom v Bohu, našom Ot­covi, a v Pánu Ježišu Kris­tovi: 2 milosť vám a po­koj od Boha, nášho Ot­ca, a od Pána Ježiša Kris­ta. 3 Pod­lžní sme ďakovať vždyc­ky Bohu za vás, bratia, ako je slušné, pre­tože veľmi ras­tie vaša viera, a množí sa lás­ka jed­ného každého všet­kých vás na­proti jeden­druhému,

späť na 2. Tesalonickým, 1

Príbuzné preklady Roháček

2 milosť vám a po­koj od Boha, nášho Ot­ca, a od Pána Ježiša Kris­ta.

Evanjelický

2 Milosť vám a po­koj od Boha, nášho Ot­ca, a Pána Ježiša Kris­ta!

Ekumenický

2 Milosť vám a po­koj od Boha, nášho Ot­ca, a od Pána Ježiša Kris­ta.

Bible21

2 Mi­lost vám a pokoj od Bo­ha, naše­ho Ot­ce, a od Pá­na Ježíše Krista.