EvanjelickýFilemonovi1

Filemonovi

Pozdrav1 Pavel, väzeň Kris­ta Ježiša, a brat Timote­os milovanému Filemonovi, nášmu spolu­pracov­níkovi, 2 ses­tre Ap­fii aj Ar­chipovi, nášmu spolu­bojov­níkovi, a zboru, ktorý je v tvojom dome. 3 Milosť vám a po­koj od Boha, nášho Ot­ca, a od Pána Ježiša Kris­ta. Radosť z Filemonovej lásky4 Ďakujem svoj­mu Bohu, kedykoľvek sa roz­pomínam na teba v mod­lit­bách, 5 lebo počúvam o tvojej lás­ke a ver­nos­ti, ktorú máš k Pánovi Ježišovi a ku všet­kým svätým , 6 (a prosím), aby sa tvoja účasť vo viere prejavovala po­znávaním všet­kého dob­rého, ktoré je v nás a smeruje ku Kris­tovi. 7 Brat môj, veľmi som sa totiž za­radoval a po­tešil z tvojej lás­ky, ktorou os­viežuješ srd­cia svätých . Prosba za Onezima8 Pre­to, hoci v Kris­tovi by som ti smelo mohol roz­kázať, čo sa ti pat­rí, 9 pre lás­ku radšej prosím, ja, Pavel, starec, a teraz ešte aj väzeň pre Kris­ta Ježiša, 10 prosím ťa za svoje dieťa, ktoré som splodil vo väzení, za Onezima. 11 Bol ti síce kedysi ne­užitočný, ale teraz je užitočný aj tebe aj mne. 12 Po­slal som ti ho, [a ty ho prij­mi ako] moje srd­ce. 13 Chcel som si ho nechať pri sebe, aby mi mies­to teba po­sluhoval, keď som v putách pre evan­jelium, 14 ale nech­cel som nič urobiť bez tvoj­ho vedomia, aby tvoja dob­rota nebola akoby vy­nútená, ale dob­rovoľná. 15 Lebo vari pre­to od­išiel na čas, aby si ho po­tom mal naveky, 16 už nie ako ot­roka, ale viac než ot­roka, ako milovaného brata, milého naj­mä mne, a tým viac tebe aj podľa tela, aj po Pánovi. 17 Ak ma teda po­kladáš za druha, prij­mi ho ako mňa samého. 18 Ak ťa poškodil v niečom, alebo ti je dlžen niečo, pri­píš to na môj účet; 19 ja, Pavel, písal som to vlast­nou rukou, ja za­platím. Nech­cel by som ti pri­pomínať, že si mi dlžen aj sám seba. 20 Áno, brat, chcel by som mať zisk z teba v Pánovi; po­teš mi srd­ce v Kris­tovi. 21 Písal som ti v dôvere, že ma po­slúch­neš, a viem, že urobíš aj viac, ako hovorím. 22 Zároveň mi pri­prav aj prís­trešie; dúfam totiž, že sa vám na vaše pros­by vrátim. Zakončenie23 Po­zdravuje ťa Epaf­ras, môj spolu­väzeň pre Kris­ta Ježiša, 24 Marek, Aris­tar­chos, Démas a Lukáš, moji spolu­pracov­níci. 25 Milosť Pána Ježiša Kris­ta s vaším duchom. [Amen.]