EvanjelickýHaggeus1,11

Haggeus 1:11

Pri­volal som suchotu na zem a na vr­chy, i na obilie a na mušt, na olej a na všet­ko, čo vy­dáva zem, na človeka i na dobytok, a na všet­ko, čo sa zís­kava rukami.


Verš v kontexte

10 Pre­to nebesá nad vami odo­preli rosu a zem odo­prela úrodu. 11 Pri­volal som suchotu na zem a na vr­chy, i na obilie a na mušt, na olej a na všet­ko, čo vy­dáva zem, na človeka i na dobytok, a na všet­ko, čo sa zís­kava rukami. 12 Zerubábel, syn Šeal­tiélov, a veľkňaz Józua, syn Jócádakov, a všetok os­tat­ný ľud po­slúch­li hlas Hos­podina, svoj­ho Boha, a slová proroka Ag­gea, lebo ho po­slal Hos­podin, ich Boh, a ľud sa bál Hos­podina.

späť na Haggeus, 1

Príbuzné preklady Roháček

11 A za­volal som sucho na zem i na vr­chy, na zbožie, na vín­nu šťavu, na olej i na to, čo vy­dáva zem, na človeka i na hovädo i na všet­ku prácu rúk.

Evanjelický

11 Pri­volal som suchotu na zem a na vr­chy, i na obilie a na mušt, na olej a na všet­ko, čo vy­dáva zem, na človeka i na dobytok, a na všet­ko, čo sa zís­kava rukami.

Ekumenický

11 Pri­volal som suchotu na zem, na vr­chy a na obilie, na mušt a na olej, na všet­ko, čo vy­dáva zem, na človeka i na dobytok a na všet­ko, čo sa zís­kava rukami.

Bible21

11 Přivo­lal jsem su­cho na tuto zemi i na ho­ry, na obi­lí, víno, olej i na vše ostatní, co ros­te ze země, a také na li­di, na do­by­tek a na všech­no, na čem pracujete.“