EvanjelickýHaggeus1,2

Haggeus 1:2

Tak­to hovorí Hos­podin moc­nos­tí: Ten­to ľud vraví: Ešte ne­prišiel čas stavať dom Hos­podinov.


Verš v kontexte

1 V druhom roku kráľa Dária, v šies­tom mesiaci, v pr­vý deň mesiaca pro­stred­níc­tvom proroka Ag­gea za­znelo Hos­podinovo slovo jud­skému mies­to­držiteľovi Zerubábelovi, synovi Šeal­tiélov­mu, a veľkňazovi Józu­ovi, synovi Jócádakov­mu: 2 Tak­to hovorí Hos­podin moc­nos­tí: Ten­to ľud vraví: Ešte ne­prišiel čas stavať dom Hos­podinov. 3 Po­tom za­znelo slovo Hos­podinovo pro­stred­níc­tvom proroka Ag­gea tak­to:

späť na Haggeus, 1

Príbuzné preklady Roháček

2 Tak­to hovorí Hos­podin Zá­stupov: Ten­to ľud hovorí: Nie je toto čas prij­sť, čas, aby sa staväl dom Hos­podinov.

Evanjelický

2 Tak­to hovorí Hos­podin moc­nos­tí: Ten­to ľud vraví: Ešte ne­prišiel čas stavať dom Hos­podinov.

Ekumenický

2 Tak­to hovorí Hos­podin zá­stupov: Ten­to ľud vraví: Ešte ne­prišiel čas stavať Hos­podinov dom.

Bible21

2 „Tak praví Hos­po­din zástupů – Ten­to lid říká: ‚Ještě ne­přišel ten čas; není čas bu­dovat Hos­po­dinův chrám.‘“