Bible21Nahum1

Nahum

1 Otrel nad Ni­nive. Kni­ha vi­dění Na­hu­ma z Elkoše. Žárlivý mstitel2 Žár­livý Bůh a msti­tel je Hospodin, Hospodin se mstí, a to zuřivě! Hospodin se mstí na pro­tivnících svých, ke svým ne­přá­te­lům chová hněv. 3 Hos­po­din je trpě­livý, však vel­mi mo­cný – ne­opo­míjí trest! Jeho ces­ta vede bouří a vichřicí, mraky jsou prach od jeho kroků. 4 Okřikne moře, a to se vysuší, vysuší i každou řeku. Bášan i Kar­mel pak uvadají, vadne i kvítí Li­bano­nu. 5 Hory se před ním chvějí, rozpadají se pahorky. Před jeho tváří se zmítá země, svět i všich­ni, kdo byd­lí v něm. 6 Kdo ob­sto­jí před jeho hněvem? Kdo sne­se žár jeho zuření? Jak pla­men šlehá jeho vztek, skály se před ním dro­lí na ku­sy! 7 Hos­po­din je dobrý, útočištěm je v den soužení, zná se k těm, kdo v něj doufají. 8 S Ni­nive ale skon­cujev ne­za­drži­telné záplavě; své ne­přá­te­le do tmy za­žene! 9 Co si to o Hos­po­di­nu myslíte? On udělá rázný konec, protivník už se ne­zvedne! 10 Bu­dou za­pleteni v trní, svým vínem bu­dou zpití, zhltnuti bu­dou jak su­ché plevy. 11 Z te­be, Ni­nive, vy­šel ten, jenž o Hos­po­di­nu smýšlí zle a spřádá plá­ny zločinné! 12 Tak praví Hospodin: „I když mají klid a jsou tak početní, přece vy­mizí, až bu­dou skoseni. I když jsem tě, Ju­do, pokořil, nepokořím tě nikdy víc. 13 Jeho jho na to­bě teď roz­lo­mí­ma roz­trh­nu tvé okovy.“ 14 O to­bě, Ni­nive, pak ve­lí Hospodin: „Tvé jméno ne­po­ne­sou žádní potomci! Z chrá­mu tvých bo­hů vy­hladím­tesané mod­ly i odlitky. Chystám ti hrob. Jsi hanebný!“

Bible21Nahum1

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček