Bible21Micheáš7

Micheáš

Zkažený lid1 Běda mi! Jsem jako sběrač po vinobraní, jak ten, kdo paběrkuje po sklizni – ne­zůstal ani hro­zen k ochutnání, ani je­den vy­toužený zralý fík! 2 Zbožní ze země vyhynuli, jediný člověk není poctivý. Všichni číhají, jak by vraždili, každý svého bra­t­ra lapá do sítí. 3 Obě ruce mají ke zlu šikovné; úředník i soud­ce be­rou úplatek, mocný po­roučí, co si zamane, a všich­ni kují pik­le. 4 Nej­lepší z nich je jako trní, poctivec horší než plot z bodláčí. Už při­chází ten vy­hlížený den – ­den, kdy se s te­bou zúčtuje! Teď při­jde zma­tek nad zma­tek! 5 Ne­spo­léhej­te na bližní, nevěřte ani příteli, chraň se svá ús­ta otevří­ti před ženou, co máš v náručí! 6 Syn po­hrdá svým otcem, dcera se staví pro­ti matce, snacha své tchy­ni vzdo­ruje – člověk má ne­přá­te­le ve vlastní ro­dině. 7 Já ale Hos­po­di­na vyhlížím, čekám na Boha – on mě zachrání, můj Bůh mě vy­s­lyší! Mým světlem je Hospodin8 Nejásej, ne­pří­te­li, nade mnou – i když jsem pa­dl, povstanu! I když teď sedím vpro­střed tmy, mým svět­lem je Hos­po­din. 9 Pro­ti Hos­po­di­nu hřešil jsem, a pro­to nesu jeho hněv, dokud se mého spo­ru ne­ujme a ne­ob­hájí mě. Vyvede mě znovu na světloa spatřím jeho sprave­dlnost. 10 Až to uvi­dí můj nepřítel, hanba ho přikryje – to­ho, který mi říkával: „Kdepak je Hos­po­din, ten tvůj Bůh?“ Na vlastní oči se podívám, až ho jak bláto na ulicích roz­du­pou! 11 Bude to den obnovy tvých zdí, den, kdy se tvé meze rozšíří; 12 den, kdy připu­tují až k vámz Asýrie i z měst Egypta, ze zemí od Egyp­ta až po Eufrat, od moře k moři a od hor k horám. 13 Země se však stane pusti­noukvů­li svým obyvatelům; to bude ovo­ce je­jich skutků. Kdo je jako ty?14 Svou ho­lí pas svůj lid, stádo, jež je tvým dědictvím. Ať ži­jí sami v za­rostlé krajině, uprostřed země podobné zahradě. Ať se pa­sou v Bášanu i Gi­leá­duja­ko za dávných dnů! 15 „Ja­ko teh­dy, když jste opusti­li Egypt, ukážu vám své zázraky.“ 16 Ať se náro­dy za­stydí, až to uvidí, ať jsou zba­veni vší odvahy! Ať si ús­ta ru­kou přikryjí, ať jim ohluch­nou uši! 17 Ať lížou prach jako had, jako nějaký zeměplaz! Ať le­zou s chvěním ze svých děrk Hos­po­di­nu, naše­mu Bo­hu, s děsem, ať z tebe mají bázeň! 18 Kdo je Bůh jako ty? Kdo odpouští viny a hřích pro­míjípo­zůstatku svého dědictví? Nezůstáváš rozhněvaný navždycky, neboť sis mi­lo­sr­den­ství ob­lí­bil. 19 Znovu se nad ná­mi slituješ, naše pro­vinění pošlapeš, všechny naše hří­chy smeteš hlu­boko do moře! 20 Pro­jevíš svou věrnost Jákobovi, své mi­lo­sr­den­ství Abrahamovi, jak jsi přísahal našim ot­cům­teh­dy za sta­rodávných dnů.

Bible21Micheáš7

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček