Bible21Ester10

Ester

Závěr1 Král Xer­xes podro­bil po­vinným od­vodům ce­lé vni­t­ro­zemí i mořské os­t­rovy. 2 Veškeré úspě­chy jeho vládnutí i jeho moc ja­kož i po­drobnosti o Mor­de­chajově význa­mu a jak ho král vy­zna­menal, to vše je sepsáno v Kro­nice králů méd­ských a per­ských. 3 Žid Mor­de­chaj byl druhý hned po krá­li Xer­xovi a mezi Ži­dy nej­váženější. Ce­lé to množství jeho bratří ho mělo v ob­li­bě. Pečoval to­tiž o dob­ro svého lidu a za­sazoval se o roz­květ vše­ho je­jich po­tom­stva.

Bible21Ester10

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček