Bible21Ageus1

Ageus

Můj chrám je v troskách1 Ve druhém roce vlá­dy krále Da­re­ia, prvního dne šestého měsíce, přišlo skrze pro­roka Agea slovo Hos­po­di­novo k jud­ské­mu místo­drži­te­li Ze­ru­bábe­lovi, synu Še­al­tie­lovu, a k ve­leknězi Jošuovi, synu Jo­ca­da­kovu: 2 „Tak praví Hos­po­din zástupů – Ten­to lid říká: ‚Ještě ne­přišel ten čas; není čas bu­dovat Hos­po­dinův chrám.‘“ 3 Pro­to skrze pro­roka Agea přišlo slovo Hos­po­di­novo: 4 „­Pod­le vás je tedy čas, abys­te si ži­li ve svých vy­z­do­bených do­mech, za­tím­co ten­to chrám je v troskách? 5 Nuže tak praví Hos­po­din zástupů: Všimně­te si, jak se vám ve­de. 6 Se­jete mno­ho, a sklízí­te málo. Jí­te, a nenají­te se. Pi­jete, a má­te žízeň. Ob­léká­te se, a vůbec to ne­hře­je. Kdo něco vy­dělá, nosí to v měšci děravém. 7 Tak praví Hos­po­din zástupů: Všimně­te si, jak se vám ve­de! 8 Vy­prav­te se do hor, přivez­te dře­vo a stav­te chrám. Já pak v něm na­jdu za­líbení, a tak se oslavím, praví Hos­po­din. 9 Očekává­te mno­ho, a je z toho málo. Co přive­zete do­mů, to rozfoukám. A pro­č? praví Hos­po­din zástupů. Pro­tože můj chrám je v troskách a vy se stará­te každý jen o svůj dům. 10 Pro­to nad vá­mi nebe za­drže­lo rosu a země za­drže­la svou úro­du. 11 Přivo­lal jsem su­cho na tuto zemi i na ho­ry, na obi­lí, víno, olej i na vše ostatní, co ros­te ze země, a také na li­di, na do­by­tek a na všech­no, na čem pracujete.“ 12 Ze­ru­bábel, syn Še­al­tie­lův, ve­lekněz Jošua, syn Jo­ca­dakův, i vše­chen zbývající lid teh­dy po­s­lech­li hlas Hos­po­di­na, svého Bo­ha, to­tiž slova pro­roka Agea, ne­boť ho po­slal Hos­po­din, je­jich Bůh. A lid byl na­plněn bázní před Hos­po­di­nem. 13 Age­us, Hos­po­dinův po­sel, pak lidu vy­ří­dil Hos­po­di­novo po­sel­ství: „Já jsem s vá­mi, praví Hospodin.“ 14 Hos­po­din tenkrát roz­ní­til du­cha jud­ského místo­drži­te­le Ze­ru­bábe­la, syna Še­al­tie­lova, du­cha ve­lekněze Jošuy, syna Jo­ca­da­kova, i du­cha vše­ho zbývajícího li­du. Přiš­li a dali se do práce na chrá­mu Hos­po­di­na zástupů, svého Bo­ha. 15 Bylo to čtyři­a­dvacátého dne šestého měsíce. Ve druhém roce vlá­dy krále Da­re­ia,

Bible21Ageus1

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček