Bible21Ageus1,1

Ageus 1:1

Ve druhém roce vlá­dy krále Da­re­ia, prvního dne šestého měsíce, přišlo skrze pro­roka Agea slovo Hos­po­di­novo k jud­ské­mu místo­drži­te­li Ze­ru­bábe­lovi, synu Še­al­tie­lovu, a k ve­leknězi Jošuovi, synu Jo­ca­da­kovu:


Verš v kontexte

1 Ve druhém roce vlá­dy krále Da­re­ia, prvního dne šestého měsíce, přišlo skrze pro­roka Agea slovo Hos­po­di­novo k jud­ské­mu místo­drži­te­li Ze­ru­bábe­lovi, synu Še­al­tie­lovu, a k ve­leknězi Jošuovi, synu Jo­ca­da­kovu: 2 „Tak praví Hos­po­din zástupů – Ten­to lid říká: ‚Ještě ne­přišel ten čas; není čas bu­dovat Hos­po­dinův chrám.‘“ 3 Pro­to skrze pro­roka Agea přišlo slovo Hos­po­di­novo:

späť na Ageus, 1

Príbuzné preklady Roháček

1 Druhého roku kráľa Dária, šies­teho mesiaca, pr­vého dňa toho mesiaca, stalo sa slovo Hos­podinovo skr­ze proroka Hag­gea na Zorobábela, syna Šeal­tielov­ho, jud­ského voj­vodu, a na Jozuu, syna Jehocadákov­ho, naj­väčšieho kňaza, po­vediac:

Evanjelický

1 V druhom roku kráľa Dária, v šies­tom mesiaci, v pr­vý deň mesiaca pro­stred­níc­tvom proroka Ag­gea za­znelo Hos­podinovo slovo jud­skému mies­to­držiteľovi Zerubábelovi, synovi Šeal­tiélov­mu, a veľkňazovi Józu­ovi, synovi Jócádakov­mu:

Ekumenický

1 V druhom roku kráľa Dária, v prvý deň šies­teho mesiaca za­znelo slovo Hos­podina pro­stred­níc­tvom proroka Ag­gea jud­skému mies­to­držiteľovi Zerub­bábelovi, synovi Šeal­tíelov­mu, a veľkňazovi Jéšu­ovi, synovi Jócadakov­mu.

Bible21

1 Ve druhém roce vlá­dy krále Da­re­ia, prvního dne šestého měsíce, přišlo skrze pro­roka Agea slovo Hos­po­di­novo k jud­ské­mu místo­drži­te­li Ze­ru­bábe­lovi, synu Še­al­tie­lovu, a k ve­leknězi Jošuovi, synu Jo­ca­da­kovu:

Bible21Ageus1,1

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček