Bible21Abakuk1

Abakuk

1 Or­tel, který ve vi­dění při­jal pro­rok Aba­kuk. Jak dlouho ještě?2 Jak dlouho mám, Hos­po­di­ne, volat, a ty neslyšíš? Křičím k to­bě: „Násilí!“ a ty ne­zachráníš? 3 Pro­č mě ne­cháváš vi­dět neštěstí? Proč bez­práví jen přihlížíš? Přede mnou jen zkáza a násilí, rostou hádky a roz­po­ry. 4 Zákon se zdá být bezmo­cnýa právo nelze prosadit. Spravedlivý obklíčen je ničemy, a tak se právo převrací. Já konám5 „Jen se roz­hlédně­te po národech, užasněte a div­te se! Já konám dílo ve vašich dnech, o kterém neuvěříte, i kdy­by vám to někdo vy­právěl. 6 Hle – pro­bouzím Babyloňany, národ krutý a prchlivý, který se ro­ze­jde ši­rou zemí, aby ob­sa­dil území, jež jim ne­pa­tří. 7 Jsou straš­liví a úděsní, právo a čest sami si určují. 8 Je­jich koně jsou rych­lejší než leopard, divočejší než vlci zvečera. Jejich jíz­da uhání střemhlav, jejich jezd­ci se ženou zdaleka, letí jak orel, jako když kořist na­padá. 9 Každý při­chází pá­chat násilí, kupředu míří každý z nich, zajatců jak pís­ku sbírají. 10 Králům se jen vysmívají, k smí­chu jsou jim vladaři. Každé pevnosti se smějí, navrší násep a do­bu­dou ji. 11 Pak ale jako vítr pře­letí a bu­dou pryč – kdo má svou sílu za bo­ha, se provinil!“ Jak můžeš přihlížet?12 Copak tu nejsi, Hos­po­di­ne, od věků? Ty ne­u­míráš, svatý Bože můj. Ty jsi jim, Hos­po­di­ne, svěřil soud, poslal jsi je, Skálo má, zjednat nápravu. 13 Ty máš však čis­té oči, nemůžeš přihlížet trápenía dívat se na neštěstí. Proč tedy snášíš proradníky? Proč mlčíš, když da­re­bákpožírá sprave­dlivějšího, než je sám? 14 Uči­nil jsi lidi jak ryby v moři, jak drobnou havěť bez vůd­ce? 15 Ne­přá­te­lé ale všech­ny loví udicí, tahají čeřenem, chy­tají do sítí. Proto se ra­dují a jásají, 16 pro­to své sí­ti obě­tujía své­mu čeřeni pálí oběti. Vždyť si díky nim užívají do sytosti­ty nej­vy­datnější pokr­my. 17 To bu­dou pořád vy­praz­dňovat svou síťa bez lítosti vraž­dit náro­dy?

Bible21Abakuk1

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček