Bible21Abakuk3

Abakuk

Abakukova modlitba1 Mod­lit­ba pro­roka Aba­ku­ka. Na nápěv písně nářků. 2 Slyšel jsem, Hos­po­di­ne, tvo­ji zvěst, před tvým dílem sto­jím s úžasem. Oživ je, Hos­po­di­ne, znovu po letech, po všech těch letech je znovu zjev, na sli­tování se v té vřavě roz­po­meň! 3 Z Te­manu při­chází Bůh, Svatý při­chází z hory Pa­ranu. sélaJe­ho sláva halí nebesa, země je plná jeho chval. 4 Jeho jas je jako svítání, z jeho ruky září paprs­ky – tam je zdroj jeho sil. 5 Před jeho tváří jde Rá­na morová, v patách mu kráčí Nákaza! 6 Za­stavil se a měří zem; národy se chvějí pod jeho pohledem. Odvěká po­hoří se dro­lí na kusy, věčná návrší se sklánějí – je­mu patří stez­ky věčnosti! 7 Kúšan­ské sta­ny vi­dím v bolestech, plachty Mi­diánu třesou se. 8 To se, Hos­po­di­ne, zlobíš na řeky? To míří na ře­ky tvé zuření? To ses tak pro­ti moři rozlítil, že jsi na svých ořích vy­razi­la na svých vo­zech vítězných? 9 Třímáš svůj obnažený luk, tvé oštěpy složi­ly bo­jovou přísahu. séla­Roz­dě­lil jsi zemi ře­ka­mi, 10 hory tě za­hlédly a už se svíjejí. Už se valí vodní přívaly, z hlu­bi­ny je slyšet hučení, do výšky se vlny vzdou­vají. 11 Slun­ce i měsíc zůstaly ve svém obydlí, před září tvých šípů utekly, před blýskáním tvého kopí. 12 Ve svém roz­hořčení kráčíš zemí, ve svém hněvu šlapeš náro­dy. 13 Vy­šel jsi za­chránit svůj lid, svého po­mazaného zachránit. Vůdce zlého domu jsi rozdrtil, obnažil jsi jej od hlavy až po pa­ty. sé­la 14 Pro­razil jsi mu hlavu jeho oštěpy, když se nás jeho nájezdníci hna­li rozprášit, když už se těši­li, jak po­hl­tíu­božáky ve skrýších. 15 Se svý­mi oři cváláš po moři, až se mo­cné vody vzdou­valy. 16 Jak jsem to us­lyšel, ce­lý se chvěji, od toho zvu­ku se mi třesou rty. Jako by mi kostižer vle­zl do kostía nohy pode mnou poklesly. Budu však če­kat na den soužení, jež stih­ne lid, který na nás útočí. 17 I kdy­by ne­roz­kvetl fí­kovníka hroz­ny na vi­nicích nebyly, i kdy­by zkla­ma­la plodnost olivya pole ne­da­la co jíst, i kdy­by zmize­ly ovce z ohra­dya do­by­tek zmizel ze stájí, 18 já se však v Hos­po­di­nu budu veselit, budu šťastný v Bo­hu, svém Za­chrán­ci. 19 Mou si­lou je můj Pán, Hospodin, on dává mým no­hám hbi­tost laní, vodí mě na mé výšiny. Pro předního zpěváka, na strunné nástro­je.

Bible21Abakuk3

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček