RoháčekHabakuk1

Habakuk

Žalosť nad neprávosťou zeme.1 Bremä, ktoré videl prorok Habakuk! 2 Až do­kedy budem, Hos­podine, po­kor­ne volať o po­moc, a ne­vys­lyšíš? Kričím k tebe p­re ukrutnosť, a nezach­raňuješ. 3 Prečo mi dávaš vidieť ne­právosť, a p­rečo sa dívaš na trápenie? Zkaza a ukrut­nosť je predo mnou, a vzniká spor, dvíha sa svár. 4 Pre­to zmeravel zákon, a súd ne­vychádza ni­kdy, lebo bez­božný ob­kľučuje spraved­livého; pre­to aj vy­chádza súd pre­vrátený. O príchode ukrutných Chaldejov za trest.5 Po­zrite na národy, hľaďte a zhroz­te sa bez­rad­ní, lebo vy­konám dielo vo vašich dňoch, že mu neuveríte, keď sa budete rozp­rávať. 6 Lebo hľa, vzbudím Chal­dejov, národ ľúty a rých­ly, ktorý chodí na šíriny zeme, aby zau­jal dedične príbyt­ky, nie svoje. 7 Hroz­ný je a strašný; od neho vy­j­de jeho súd a jeho vznešenosť. 8 Jeho kone budú rých­lejšie ako par­dovia, a budú ľútejší ako vlci večera; jeho jazd­cov bude veľké množs­tvo, a jeho jazd­ci prij­dú zďaleka; poletia ako orol, ktorý sa ponáhľa zožať. 9 Každý prij­de na ukrut­nosť; smer ich tvárí bude na­pred, a na­sbiera zajatých ako pies­ku. 10 Ten sa vy­smeje kráľom, a kniežatá mu budú za po­smech; on sa vy­smeje každej pev­nos­ti, lebo na­sype prachu a zauj­me ju. 11 Vtedy prej­de jako vietor, pre­kročí a pre­viní sa; tá jeho sila bude jeho bohom. Žaloba, že súd má vykonať ďaleko bezbožnejší.12 Či nie si ty od pradáv­na Hos­podine, môj Bože, môj Svätý? Nezom­rieme! Hos­podine, po­stavil si ho na súd, a, Skalo, založil si ho tres­tať. 13 Si pričistých očí, než aby si hľadel na zlé, a ne­môžeš sa dívať na trápenie. Prečo sa dívaš na vierolom­ných? mlčíš, keď po­hl­cuje bez­božný toho, kto je spraved­livejší od neho? 14 A učinil si ľudí jako ryby mora, jako plaz, ktorý ne­má panov­níka. 15 Všet­ko to vy­ťahuje na udici, tiah­ne to vo svojej sieti a sberá to do svoj­ho vleku, pre­to sa raduje a plesá. 16 Pre­to obetuje svojej sieti a kadí svoj­mu vleku, lebo od nich je mast­ný jeho podiel a tučný jeho po­krm. 17 Či azda pre to bude vy­práz­dňovať svoju sieť a bude ustavične vraždiť národy a nezľutuje sa?

RoháčekHabakuk1