EkumenickýHaggeus1

Haggeus

Výzva na stavbu chrámu1 V druhom roku kráľa Dária, v prvý deň šies­teho mesiaca za­znelo slovo Hos­podina pro­stred­níc­tvom proroka Ag­gea jud­skému mies­to­držiteľovi Zerub­bábelovi, synovi Šeal­tíelov­mu, a veľkňazovi Jéšu­ovi, synovi Jócadakov­mu. 2 Tak­to hovorí Hos­podin zá­stupov: Ten­to ľud vraví: Ešte ne­prišiel čas stavať Hos­podinov dom. 3 Po­tom za­znelo slovo Hos­podina pro­stred­níc­tvom proroka Ag­gea tak­to: 4 Či vám už na­stal čas bývať v obkladaných domoch, za­tiaľ čo ten­to dom je v troskách? 5 Teraz však tak­to hovorí Hos­podin zá­stupov: Po­uvažuj­te nad svojimi ces­tami. 6 Sejete mnoho, ale zvážate málo. Jete, ale ne­na­sýtite sa. Pijete, ale smäd si ne­uhasíte. Ob­liekate sa, ale nezoh­rejete sa. Kto do­stáva mzdu, dáva ju do deravého mešca. 7 Tak­to hovorí Hos­podin zá­stupov: Po­uvažuj­te nad svojimi ces­tami. 8 Vy­stúp­te do hôr, do­vez­te drevo a stavaj­te dom. Obľúbim si ho a budem os­lávený, hovorí Hos­podin. 9 Očakávali ste mnoho, ale je z toho málo. Keď ste to do­viez­li domov, ja som to od­fúkol. Prečo? — pýta sa Hos­podin zá­stupov. Pre môj dom, ktorý je v troskách. Každému z vás však ide len o vlastný dom. 10 Pre­to nebesá nad vami odo­preli rosu a zem odo­prela úrodu. 11 Pri­volal som suchotu na zem, na vr­chy a na obilie, na mušt a na olej, na všet­ko, čo vy­dáva zem, na človeka i na dobytok a na všet­ko, čo sa zís­kava rukami. 12 Zerub­bábel, syn Šeal­tíelov, a veľkňaz Jéšua, syn Jócadakov, a všetok os­tat­ný ľud po­slúch­li hlas Hos­podina, svoj­ho Boha, a slová proroka Ag­gea, lebo ho po­slal Hos­podin, ich Boh, a ľud sa bál Hos­podina. 13 Hos­podinov po­sol Ag­ge­us pre­hovoril k ľudu v súlade s posolstvom Hos­podina: Ja som s vami, znie výrok Hos­podina. 14 Po­tom Hos­podin po­vzbudil ducha jud­ského mies­to­držiteľa Zerub­bábela, syna Šeal­tíelov­ho, ducha veľkňaza Jéšuu, syna Jócadakov­ho, a ducha všet­kého os­tat­ného ľudu, takže sa dali do práce na dome Hos­podina zá­stupov, svoj­ho Boha, 15 dvad­siateho štvr­tého dňa šies­teho mesiaca.

EkumenickýHaggeus1

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček