EkumenickýHaggeus1,14

Haggeus 1:14

Po­tom Hos­podin po­vzbudil ducha jud­ského mies­to­držiteľa Zerub­bábela, syna Šeal­tíelov­ho, ducha veľkňaza Jéšuu, syna Jócadakov­ho, a ducha všet­kého os­tat­ného ľudu, takže sa dali do práce na dome Hos­podina zá­stupov, svoj­ho Boha,


Verš v kontexte

13 Hos­podinov po­sol Ag­ge­us pre­hovoril k ľudu v súlade s posolstvom Hos­podina: Ja som s vami, znie výrok Hos­podina. 14 Po­tom Hos­podin po­vzbudil ducha jud­ského mies­to­držiteľa Zerub­bábela, syna Šeal­tíelov­ho, ducha veľkňaza Jéšuu, syna Jócadakov­ho, a ducha všet­kého os­tat­ného ľudu, takže sa dali do práce na dome Hos­podina zá­stupov, svoj­ho Boha, 15 dvad­siateho štvr­tého dňa šies­teho mesiaca.

späť na Haggeus, 1

Príbuzné preklady Roháček

14 A Hos­podin zo­budil ducha Zorobábela, syna Šeal­tielov­ho, voj­vodu Júdov­ho, i ducha Jozuu, syna Jehocadákov­ho, naj­väčšieho kňaza, i ducha všet­kého ostat­ku ľudu, a tak prišli a konali dielo na dome Hos­podina Zá­stupov, svoj­ho Boha,

Evanjelický

14 Po­tom Hos­podin po­vzbudil ducha jud­ského mies­to­držiteľa Zerubábela, syna Šeal­tiélov­ho, ducha veľkňaza Józuu, syna Jócádakov­ho, a ducha všet­kého os­tat­ného ľudu, a dali sa do práce na dome Hos­podina moc­nos­tí, svoj­ho Boha,

Ekumenický

14 Po­tom Hos­podin po­vzbudil ducha jud­ského mies­to­držiteľa Zerub­bábela, syna Šeal­tíelov­ho, ducha veľkňaza Jéšuu, syna Jócadakov­ho, a ducha všet­kého os­tat­ného ľudu, takže sa dali do práce na dome Hos­podina zá­stupov, svoj­ho Boha,

Bible21

14 Hos­po­din tenkrát roz­ní­til du­cha jud­ského místo­drži­te­le Ze­ru­bábe­la, syna Še­al­tie­lova, du­cha ve­lekněze Jošuy, syna Jo­ca­da­kova, i du­cha vše­ho zbývajícího li­du. Přiš­li a dali se do práce na chrá­mu Hos­po­di­na zástupů, svého Bo­ha.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček