EkumenickýSofoniáš3

Sofoniáš

Súd nad Jeruzalemom1 Beda spur­nému, poškvr­nenému a násil­níc­kemu mes­tu! 2 Ne­počúva hlas, na­pomenutie ne­prijíma, Hos­podinovi nedôveruje, k svojmu Bohu sa nech­ce pri­blížiť. 3 Jeho kniežatá upro­stred neho sú revúcimi lev­mi, jeho sud­covia sú vlci za večera, čo nenechajú nič do rána. 4 Jeho proroci sú na­mys­lení pod­vod­níci, jeho kňazi znes­väcujú, čo je sväté, porušujú zákon. 5 Spravod­livý Hos­podin je upro­stred neho, kriv­du nerobí, ráno čo ráno vy­náša na svet­lo svoj súd bez pre­stania, ten však, čo pácha bez­právie, han­bu ne­poz­ná. 6 Vy­hladil som národy, ich cim­buria spust­li. Zničil som ich ulice, ni­kto nimi ne­prechádza, ich mes­tá sú vy­plienené, vy­ľud­nené, bez obyvateľov. 7 Po­vedal som: Maj bázeň predo mnou, prij­mi na­pomenutie! Nech jeho domov nezanik­ne pre nič z toho, čím ho po­tres­tám. Oni však už za rána všet­ko po­kazili svojimi skut­kami. Trest a obrátenie národov8 Pre­to čakaj­te na mňa — znie výrok Hos­podina — na deň, keď po­vs­tanem kvôli svedec­tvu. Veď to je môj roz­sudok: po­zbierať národy, zhromaždiť kráľov­stvá, vy­liať na nich svoju zlosť, celú páľavu svoj­ho hnevu. Moja oh­nivá žiar­livosť strávi celú zem. 9 Vtedy dám národom čis­té pery, aby všet­ci vzývali Hos­podinovo meno a spoločne mu slúžili. 10 Z druhej strany kúšs­kych riek mi moji vy­znavači, moja rozp­týlená dcéra prinesie dar. 11 V ten deň sa nebudeš han­biť za žiad­ne skut­ky, ktorými si sa mi spreneverila. Od­stránim totiž z tvojho stredu pyšných, čo jasajú, nebudeš sa už vy­vyšovať na mojom svätom vr­chu. 12 Ponechám upro­stred teba úbohý a bied­ny ľud, bude hľadať útočis­ko v Hospodinovom mene. 13 Zvyšok Iz­raela sa nebude do­púšťať ne­právos­ti, ani hovoriť lož; v ich ús­tach nebude ľs­ti. Budú sa pásť a od­počívať, a nik ich ne­vyp­laší. Výzva na plesanie14 Plesaj, dcéra si­on­ská, výs­kaj, Iz­rael! Raduj sa a jasaj celým srd­com, dcéra jeruzalem­ská! 15 Hos­podin od­vrátil roz­sudok nad tebou, vy­hnal tvojich ne­priateľov. Kráľ Iz­raela, Hos­podin, je upro­stred teba, neboj sa viac zlého. 16 V ten deň po­vedia Jeruzalemu: Neboj sa, Si­on, nech ne­ochab­nú tvoje ruky! 17 V tvojom strede je Hos­podin, tvoj Boh, hr­dina, čo za­chraňuje, radost­ne nad tebou jasá, svojou lás­kou ťa tíši, zvučne nad tebou plesá. 18 Smut­ných pre sviat­ky zo­zbieram, veď sú tvojimi; jar­mo a po­tupa je na nich. 19 Hľa, v tom čase sa porátam so všet­kými, čo ťa utláčali, za­chránim chromých a rozp­týlených zhromaždím, ich han­bu zmením na chválu a dob­ré meno po celej zemi. 20 V ten čas vás pri­vediem, vtedy vás zhromaždím, dám vám meno a chválu medzi všet­kými ľuďmi na zemi a váš údel zmením pred vašimi zrak­mi — hovorí Hos­podin.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček