Bible211. Timoteovi6

1. Timoteovi

1 Všich­ni, kdo nosí ot­ro­cké jho, ať pro­kazují svým pánům veške­rou úctu, aby Boží jméno a učení nemělo špatnou po­věst. Kořen všeho zla2 Mají-li za pá­ny věřící, ať je ja­kožto bra­t­ry ne­ctí o nic méně. Naopak, ať slouží tím lépe, ne­boť je­jich dob­rá práce při­ne­se uži­tek věřícím a milovaným. Těmto věcem vy­učuj a na nich trvej. 3 Učí-li někdo od­lišně a ne­sou­hlasí se zdravý­mi slovy naše­ho Pá­na Ježíše Krista a tím­to zbožným učením, 4 je na­dut pýchou a niče­mu ne­ro­zumí. Li­buje si jen v hádkách a slovních po­tyčkách, které jsou zdro­jem ne­vraživosti, ne­shod, urážek, zlých do­mněnek 5 a ne­u­stálých třenic. Tito li­dé s po­rušenou mys­lí a zba­vení prav­dy se do­mnívají, že zbožnost je zdro­jem zis­ku. 6 Oprav­du ve­likým zis­kem je ovšem zbožnost, která umí být spoko­jená s tím, co má. 7 Nic jsme na svět ne­při­nes­li a nic si také ne­odne­se­me. 8 Má­me-li tedy jídlo a oděv, může­me být spoko­jeni. 9 Ti, kdo touží zbo­hatnout, upa­dají do pasti pokušení a do mno­ha pošeti­lých a škod­livých tužeb stahujících lidi do zká­zy a záhu­by. 10 Lás­ka k penězům je to­tiž kořenem vše­ho zla; v honbě za nimi něk­teří zblou­di­li z ces­ty ví­ry a sami si způso­bi­li ne­sčetná mu­ka. Chop se věčného života11 Ty ale jako Boží člověk od ta­kových věcí utíkej a násle­duj sprave­dlnost, zbožnost, ví­ru, lás­ku, trpě­livost a mírnost. 12 Bo­juj ten dob­rý boj ví­ry. Chop se věčného živo­ta, k ně­muž jsi po­vo­lán a k ně­muž ses přihlásil jasným vy­znáním před mno­ha svědky. 13 Před Bo­hem, který vše­mu dává život, a před Kri­stem Ježíšem, který pro­ne­sl jasné vy­znání před Pon­tským Pi­lá­tem, ti kla­du na srd­ce, 14 abys toto přikázání za­chovával bez po­skvr­ny. Zůstaň bez úho­ny až do přícho­du naše­ho Pá­na Ježíše Krista, 15 který na­stane v pravý čas, jenž určí ten požeh­naný a je­diný Vlád­ce, Král kralujících a Pán panujících, 16 který je­diný má ne­smr­telnost a pře­bývá v ne­přístupném svět­le, kterého nikdo z li­dí ne­vi­děl ani vi­dět nemůže a které­mu patří čest a věčná moc. Amen. 17 Těm, kdo jsou v tom­to světě bo­hatí, klaď na srd­ce, ať nejsou do­mýš­liví. Ať ne­spo­léhají na ne­jis­té bo­hatství, ale na Bo­ha, který nám dává hojnost vše­ho k užívání. 18 Ať se věnují dob­ročinnosti, bo­hatnou v dob­rých skutcích, jsou štědří a dělí se s ostatní­mi. 19 Tak si na­střádají dob­rý základ pro bu­dou­cnost a chopí se oprav­dového živo­ta. 20 Ti­mo­te­ji, opatruj, co ti bylo svěřeno. Vy­hýbej se světským tlachům a roz­porům to­ho, co je mylně na­zýváno „po­znáním“. 21 Ti, kdo se sta­li jeho vy­znavači, zblou­di­li ve víře. Mi­lost s vá­mi.

Bible211. Timoteovi6

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček