RoháčekHaggeus1

Haggeus

Hospodin karhá zanedbávanie stavby chrámu. Tresty za to.1 Druhého roku kráľa Dária, šies­teho mesiaca, pr­vého dňa toho mesiaca, stalo sa slovo Hos­podinovo skr­ze proroka Hag­gea na Zorobábela, syna Šeal­tielov­ho, jud­ského voj­vodu, a na Jozuu, syna Jehocadákov­ho, naj­väčšieho kňaza, po­vediac: 2 Tak­to hovorí Hos­podin Zá­stupov: Ten­to ľud hovorí: Nie je toto čas prij­sť, čas, aby sa staväl dom Hos­podinov. 3 A stalo sa slovo Hos­podinovo skr­ze proroka Hag­gea po­vediac: 4 Či je čas pre vás, aby ste vy bývali vo svojich vy­kladaných domoch, kým je tento dom pus­tý? 5 Pre­to teraz tak­to hovorí Hos­podin Zá­stupov: Priložte svoje srd­ce ku svojim ces­tám! 6 Sejete mnoho, ale snášate málo; jete, ale ne­máte toľko, aby ste sa na­sýtili; pijete víno, ale ne­máte toľko, aby ste sa na­pili; ob­liekate sa, ale človek nemá toľko, aby sa zo­hrial, a ten, kto od­kladá mzdu, od­kladá do deravého vreca. 7 Tak­to hovorí Hos­podin Zá­stupov: Priložte svoje srd­ce ku svojim ces­tám! 8 Iďte hore na vrch, do­prav­te dreva, staväj­te dom, a budem mať v ňom záľubu, a budem os­lávený, hovorí Hos­podin. 9 Hľadíte po mnohu, a hľa, je málo, a keď to vnesiete do domu, ja to roz­fúk­nem. Prečo? hovorí Hos­podin Zá­stupov. Pre svoj dom, že je pus­tý, a vy každý bežíte do svoj­ho domu. 10 Pre­to sa pre vás za­vrely nebesia, takže nedávajú rosy, a zem sa za­vrela so svojou úrodou. 11 A za­volal som sucho na zem i na vr­chy, na zbožie, na vín­nu šťavu, na olej i na to, čo vy­dáva zem, na človeka i na hovädo i na všet­ku prácu rúk. Vodcovia i ľud poslúchnu.12 A po­slúchol Zorobábel, syn Šeal­tielov, i Jozua, syn Jehocadákov, naj­väčší kňaz, i všetok ostatok ľudu na hlas Hos­podina, svoj­ho Boha, i na slová proroka Hag­gea, tak ako ho po­slal Hos­podin, ich Bôh, a ľud sa bál tvári Hos­podinovej. 13 Vtedy po­vedal Hag­ge­us, po­sol Hos­podinov, v po­sols­tve Hos­podinovom ľudu a riekol: Ja som s vami, hovorí Hos­podin. 14 A Hos­podin zo­budil ducha Zorobábela, syna Šeal­tielov­ho, voj­vodu Júdov­ho, i ducha Jozuu, syna Jehocadákov­ho, naj­väčšieho kňaza, i ducha všet­kého ostat­ku ľudu, a tak prišli a konali dielo na dome Hos­podina Zá­stupov, svoj­ho Boha, 15 dvad­siateho a štvr­tého dňa, šies­teho mesiaca, druhého roku kráľa Dária.

RoháčekHaggeus1