RoháčekMicheáš5

Micheáš

O narodení Kristovom v Betleheme. Jeho panstvo v Jakobovi a nad národami.1 Teraz sa sober v čatu, dcéro čaty! Obľah­ni nás; palicou bijú sud­cu Iz­raelov­ho na líce. 2 A ty, Bet-lehem-, Ef­rata, pri­malý byť medzi tisícami Júdovými, z teba mi vy­j­de ten, k­torý má byť Panov­níkom v Iz­raelovi, a jeho východis­ká od pradáv­na, odo dní veku. 3 Pre­to ich vy­dá do času, až by tá, ktorá má porodiť, porodila, a ostatok jeho bratov sa na­vráti so syn­mi Iz­raelovými. 4 A bude stáť a pásť v sile Hos­podinovej, vo veleb­nos­ti mena Hos­podina, svoj­ho Boha. A tak budú bývať, lebo teraz už bude veľký až do končín zeme. 5 On bude po­kojom. Keď prij­de As­súr do našej zeme a keď vkročí do našich palácov, po­stavíme proti nemu sedem pas­tierov a osem kniežat z ľudu. 6 A spasú zem As­súrovu mečom a zem Nim­rodovu v jej bránach. A tak vy­trh­ne od As­súra, keď prij­de do našej zeme a keď vkročí na naše územie. 7 A ostatok Jakobov bude pro­stred mnohých národov ako rosa od Hos­podina, jako tichý dážď hoj­ný na bylinu, ktorý nebude očakávať na ni­koho ani sa nebude nadejať na synov človeka. 8 A ostatok Jakobov bude medzi národami, pro­stred mnohých ľudí, jako lev medzi les­nými zvieratami, jako mladý lev medzi stádami drob­ného dobyt­ka, ktorý keď prej­de, pošliape a roz­tr­há, a niet toho, kto by vy­tr­hol. 9 Tvoja ruka sa vy­výši nad tvojimi protiv­ník­mi, a vy­ťatí budú všet­ci tvoji ne­priatelia. Hospodin vyplieni telesnú moc modly i každý zvod.10 A stane sa toho dňa, hovorí Hos­podin, že vy­plienim tvoje kone z tvoj­ho stredu a za­hubím tvoje vozy. 11 Vy­plienim mes­tá z tvojej zeme a roz­borím všet­ky tvoje pev­nos­ti. 12 A vy­plienim čary z tvojej ruky, ani nebudeš mať viacej planetárov; 13 vy­plienim tvoje rytiny i tvoje mod­lár­ske stĺpy z tvoj­ho stredu, a nebudeš sa už viacej klaňať dielu svojich rúk; 14 vy­korením tvoje háje z tvoj­ho stredu a za­hladím tvoje mes­tá. 15 A vy­konám po­mstu v hneve a v prch­livos­ti na národoch, ktoré ne­pos­lúchaly.

RoháčekMicheáš5