RoháčekMicheáš1

Micheáš

O podvrátení judského a izraelského kráľovstva pre modlárstvo.1 Slovo Hos­podinovo, ktoré sa stalo k Micheášovi Morašťan­skému za dní Jotama, Achaza a Ezechiáša, kráľov Júdových, ktoré videl o Samárii a o Jeruzaleme. 2 Počuj­te, všet­ky národy, po­zoruj ušima, zem, i jej náp­lň! A Pán Hos­podin nech je sved­kom proti vám, Pán z chrámu svojej svätos­ti. 3 Lebo hľa, Hos­podin vy­j­de zo svoj­ho mies­ta a sos­túpiac bude šliapať po výšinách zeme. 4 Vr­chy sa budú rozp­lývať pod ním, a doliny sa budú tr­hať; budú jako vosk pred ohňom, ako vody vy­liate na svahu. 5 To všet­ko sa bude diať za pre­stúpenie Jakobovo a za hriechy domu Iz­raelov­ho. Ktože je príčinou prestúpenia Jakobov­ho? Či azda nie Samária? A kto výšin Júdových? Či azda nie Jeruzalem? 6 Ale ob­rátim Samáriu na hromadu roz­valín na poli, mies­tom na vy­sadenie vinice a po­mecem jej kamene do doliny a od­kryjem jej zá­klady. 7 Všet­ky jej rytiny budú po­tlčené, a všet­ky jej mzdy za smils­tvo budú spálené ohňom, a všet­ky jej mod­ly ob­rátim v pus­tinu. Lebo zo mzdy smil­nice ich nahromadila, a ku mzde smil­nice zase sa na­vrátia. Kvílenie nad tou záhubou a výzva kvíliť.8 Nad tým budem smútiť a kvíliť; budem chodiť bosý a na­hý; budem nariekať ako šakali a smútiť ako mladí pšt­rosi. 9 Pre­tože je ne­vyhojiteľná zo svojich rán, a že to prijde až po Júdu, do­siah­ne až po bránu môj­ho ľudu, až po Jeruzalem. 10 Ne­oz­nám­te toho v Gáte, ani plakať ne­plačte; v Bét-leaf­re som sa po­váľal v prachu. 11 Prej­diže vám ta, ty, obyvateľko Šafíra, s ob­naženou han­bou! Ne­vyj­de obyvateľka Caanána; smútok v Bét-haécele vez­me od vás svoje stanovis­ko. 12 Lebo obyvateľka Maróta sa bude svíjať bolesťou za ­strateným dobrým, pre­tože sos­túpi zlé od Hos­podina do brány Jeruzalema. 13 Za­priah­ni tátoše do voza, obyvateľko Lachiša! Ona bola počiatkom hriechu dcéry Si­ona, lebo v tebe sa našly pre­stúpenia Iz­raelove. 14 Pre­to dáš Moréšet-gátu roz­vod­ný dar pre­pust­ný. Domy Ach­zíba budú kladom kráľom Iz­raelovým. 15 Ešte ti do­vediem vlast­níka, obyvateľko Maréše. Až po Adul­lam prij­de sláva Iz­raelova. 16 Sprav si plešinu a ostrihaj sa pre synov svojich roz­koší; rozšír svoju plešinu jako orol, lebo sa od­stehujú od teba do zajatia.

RoháčekMicheáš1