RoháčekMicheáš6

Micheáš

Hospodinova pravota s Izraelom pre nevďak. Čo žiada.1 Nože počuj­te to, čo hovorí Hos­podin: Vstaň a pravoť sa s vr­chami, a brehy nech počujú tvoj hlas! 2 Počuj­te, vr­chy, pravotu Hos­podinovu, i vy, pev­né skaly, zá­klady zeme, lebo Hos­podin má pravotu so svojím ľudom a s Iz­raelom rieši spor. 3 Môj ľude, čo som ti učinil, alebo čím som ťa unavil? Od­povedz proti mne. 4 Ale vy­viedol som ťa hore z Egypt­skej zeme, vy­kúpil som ťa z domu sluhov a po­slal som pred tebou Mojžiša, Árona a Máriu. 5 Môj ľude, nože sa roz­pamätaj, čo radil Balák, kráľ Moábov, a čo mu od­povedal Balám, syn Be­orov, od Šit­tima až po Gil­gal, aby si poznal skut­ky spraved­livos­ti Hos­podinovej. 6 Čím predídem Hos­podina, skloním sa pred Bohom výsos­ti? Či ho predídem so zápal­nými obeťami, s ročnými teľcami? 7 Či azda bude mať Hos­podin záľubu v tisícoch baranov, v desiat­kach tisícov po­tokov oleja? Či dám svoj­ho pr­vorodeného za svoje pre­stúpenie, plod svoj­ho lona za hriech svojej duše? 8 Oznámili ti, človeče to, čo je dob­ré, a čo požaduje Hos­podin od teba; iba to, aby si činil súd, miloval milo­sr­den­stvo a chodil po­kor­ne so svojím Bohom. Pomsta Božia za klamstvo a za ukrutnosť.9 Hlas Hos­podinov volá na mes­to - A ten, u koho je rozum bude sa báť tvoj­ho mena -: Počuj­te palicu a toho, kto ju uložil! 10 Či ešte sú v dome bez­božného po­klady bez­božnos­ti a umenšená efa, pre­kliata? 11 Či budem čis­tý s vážkami bez­božnos­ti a s mieškom falošného závažia? 12 Lebo jeho boháči plní ukrut­nos­ti, jeho obyvatelia hovoria lož, a čo do ich jazyka, v ich ús­tach je lesť. 13 A pre­to i ja tebe narobím boles­tí zbijúc ťa, spus­toším ťa pre tvoje hriechy. 14 Ty budeš jesť, ale sa ne­na­sýtiš, lež v tvojom vnút­re bude tvoja ­hlad­ná prázdnota, a od­praceš, ale nezach­rániš útekom, a to, čo tak za­chrániš, vy­dám meču. 15 Ty budeš siať, ale nebudeš žať; ty budeš tlačiť oliv­ky, ale sa nebudeš mazať olejom. A vín­na šťava? Nebudeš piť vína. 16 Lebo sa snažne os­tríhajú ustanovenia Omriho i každý skutok domu Achabov­ho, a chodíte podľa ich rád, aby som ťa vy­dal v strašnú pus­tinu a jeho obyvateľov, obyvateľov mesta, v rezavý po­smech, a tak ponesiete po­tupu môj­ho ľudu.

RoháčekMicheáš6