RoháčekMalachiáš2,5

Malachiáš 2:5

Moja sm­luva bola s ním, sm­luva života a po­koja, a dal som mu to na bázeň, a bál sa ma a triasol sa pred mojím menom.


Verš v kontexte

4 A zviete, že som po­slal na vás toto pri­kázanie, aby to bola moja sm­luva s Lévim, hovorí Hos­podin Zá­stupov. 5 Moja sm­luva bola s ním, sm­luva života a po­koja, a dal som mu to na bázeň, a bál sa ma a triasol sa pred mojím menom. 6 Zákon prav­dy bol v jeho ús­tach, a ne­právosť sa nenašla v jeho rtoch, chodil so mnou v po­koji a úp­rim­nos­ti a od­vrátil mnohých od ne­právos­ti.

späť na Malachiáš, 2

Príbuzné preklady Roháček

5 Moja sm­luva bola s ním, sm­luva života a po­koja, a dal som mu to na bázeň, a bál sa ma a triasol sa pred mojím menom.

Evanjelický

5 Moja zmluva s ním znamenala život a po­koj - a to som mu dal - i bázeň, aby sa ma báli a mali úc­tu pred mojím menom.

Ekumenický

5 Moja zmluva s ním znamenala život a po­koj. Dal som mu toto: bázeň, aby sa ma bál a mal úc­tu pred mojím menom.

Bible21

5 Má smlou­va s ním byla smlou­vou živo­ta a poko­je. Jemu jsem uložil, aby žil v bázni, a on mě ctil a před mým jménem se chvěl stra­chy.