RoháčekMalachiáš2,4

Malachiáš 2:4

A zviete, že som po­slal na vás toto pri­kázanie, aby to bola moja sm­luva s Lévim, hovorí Hos­podin Zá­stupov.


Verš v kontexte

3 Hľa, ok­rík­nem vám semeno a na­kydám laj­na na vašu tvár, laj­ná vašich sviatočných obetí, a od­nesú vás k ne­mu. 4 A zviete, že som po­slal na vás toto pri­kázanie, aby to bola moja sm­luva s Lévim, hovorí Hos­podin Zá­stupov. 5 Moja sm­luva bola s ním, sm­luva života a po­koja, a dal som mu to na bázeň, a bál sa ma a triasol sa pred mojím menom.

späť na Malachiáš, 2

Príbuzné preklady Roháček

4 A zviete, že som po­slal na vás toto pri­kázanie, aby to bola moja sm­luva s Lévim, hovorí Hos­podin Zá­stupov.

Evanjelický

4 Po­tom spoz­náte, že som vám ja po­slal ten­to príkaz, aby trvala moja zmluva s Lévím - vraví Hos­podin moc­nos­tí.

Ekumenický

4 Po­tom po­znáte, že toto roz­hod­nutie som vám po­slal ja, aby sa za­chovala moja zmluva s Lévim — vraví Hos­podin zá­stupov.

Bible21

4 Teh­dy po­zná­te, že jsem vám po­slal toto va­rování, aby byla za­chová­na má smlou­va s Levim, praví Hos­po­din zástupů.