EkumenickýMalachiáš2,5

Malachiáš 2:5

Moja zmluva s ním znamenala život a po­koj. Dal som mu toto: bázeň, aby sa ma bál a mal úc­tu pred mojím menom.


Verš v kontexte

4 Po­tom po­znáte, že toto roz­hod­nutie som vám po­slal ja, aby sa za­chovala moja zmluva s Lévim — vraví Hos­podin zá­stupov. 5 Moja zmluva s ním znamenala život a po­koj. Dal som mu toto: bázeň, aby sa ma bál a mal úc­tu pred mojím menom. 6 Z jeho úst vy­chádzalo prav­divé na­učenie, ne­právosť ne­mal na perách, v pokoji a úp­rim­nos­ti chodil so mnou a mnohých od­vrátil od ne­právos­tí.

späť na Malachiáš, 2

Príbuzné preklady Roháček

5 Moja sm­luva bola s ním, sm­luva života a po­koja, a dal som mu to na bázeň, a bál sa ma a triasol sa pred mojím menom.

Evanjelický

5 Moja zmluva s ním znamenala život a po­koj - a to som mu dal - i bázeň, aby sa ma báli a mali úc­tu pred mojím menom.

Ekumenický

5 Moja zmluva s ním znamenala život a po­koj. Dal som mu toto: bázeň, aby sa ma bál a mal úc­tu pred mojím menom.

Bible21

5 Má smlou­va s ním byla smlou­vou živo­ta a poko­je. Jemu jsem uložil, aby žil v bázni, a on mě ctil a před mým jménem se chvěl stra­chy.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček