RoháčekMalachiáš1

Malachiáš

Slepá nevďačnosť Izraelova: V čom nás miluješ?!1 Bremä slova Hos­podinov­ho, od­kázané Izraelovi po Malachiášovi. 2 Milujem vás, hovorí Hos­podin. Ale vy hovoríte: V čom nás miluješ? Či nebol Ezav Jakobovi bratom? hovorí Hos­podin. A miloval som Jakoba 3 a Ezava som nenávidel; ob­rátil som jeho vr­chy na púšť a jeho dedičs­tvo som dal šakalom pus­tiny. 4 Keď po­vie Edom: Porazení sme, ale zase vy­stavíme rumy, tak­to hovorí Hos­podin Zá­stupov: Oni budú staväť, a ja budem boriť, a nazovú ich územím bez­božnos­ti a ľudom, na ktorý sa hnevá Hos­podin a tak až na veky. 5 Vaše oči to uvidia, a vy po­viete: Veľký je Hos­podin nad územím Iz­raelovým! Nehodnými obeťami poškvrňujú meno Božie.6 Syn ctí otca a sluha svoj­ho pána; ale jest­li som ja otec, kde je moja česť? A jest­li som pánom, kde moja bázeň? hovorí Hos­podin Zá­stupov, vám, kňazi, ktorí opo­vr­hujete mojím menom a hovoríte: V čom opo­vr­hujeme tvojím menom? 7 Donášate na môj ol­tár poškvr­nený chlieb a hovoríte: Čím ťa poškv­rňujeme? Tým, že hovoríte: Stolom Hos­podinovým sa opo­vr­huje. 8 A keď donášate obetovať slepé, to nie je zlé; a keď do­vádzate chromé alebo ne­moc­né, to nie je zlé! Nože obetuj to svoj­mu vladárovi, či mu budeš milý, alebo či po­hliad­ne na teba? hovorí Hos­podin Zá­stupov. 9 Pre­to teraz nože sa po­kor­ne mod­lite pred tvárou sil­ného Boha, a zmiluje sa nad na­mi! Ale keďže to pošlo z vašej ruky, či aj pohliadne pre vás na nie­koho? hovorí Hos­podin Zá­stupov. 10 Oj, aby aj bol nie­kto medzi vami, kto by za­mkol dvere, a ne­os­vecovali by ste nadar­mo môj­ho ol­tára! Ne­mám vo vás záľuby, hovorí Hos­podin Zá­stupov, a nech­cem obet­ného daru obil­ného z vašej ruky. 11 Lebo od východu sl­n­ca až po jeho západ je veľké moje meno medzi národami, a na každom mies­te sa kadí a obetuje môj­mu menu, a to čis­tý obet­ný dar obil­ný, lebo moje meno je veľké medzi národami, hovorí Hos­podin Zá­stupov. 12 Ale vy ho poškv­rňujete tým, že hovoríte: Stôl Pánov je zanečis­tený, a jeho ovocím, jeho po­kr­mom sa opo­vr­huje. 13 A k tomu hovoríte, hľa, vraj, aký to trud! A fúkate naň po­hrd­livo, hovorí Hos­podin Zá­stupov, a donášate ulúpené, chromé a ne­moc­né a tak donášate obet­ný dar obil­ný; či azda to mám so záľubou prijať z vašej ruky? hovorí Hos­podin. 14 Ale zlorečený je ten, kto klame, kto majúc vo svojom stáde sam­ca sľubuje a obetuje Pánovi zkazené! Lebo ja som veľký Kráľ, hovorí Hos­podin Zá­stupov, a moje meno je strašné medzi národami.