RoháčekMalachiáš2,6

Malachiáš 2:6

Zákon prav­dy bol v jeho ús­tach, a ne­právosť sa nenašla v jeho rtoch, chodil so mnou v po­koji a úp­rim­nos­ti a od­vrátil mnohých od ne­právos­ti.


Verš v kontexte

5 Moja sm­luva bola s ním, sm­luva života a po­koja, a dal som mu to na bázeň, a bál sa ma a triasol sa pred mojím menom. 6 Zákon prav­dy bol v jeho ús­tach, a ne­právosť sa nenašla v jeho rtoch, chodil so mnou v po­koji a úp­rim­nos­ti a od­vrátil mnohých od ne­právos­ti. 7 Lebo rty kňaza majú os­tríhať známosť, a zákon nau­čení budú hľadať z jeho úst! Lebo je po­slom Hos­podina Zá­stupov.

späť na Malachiáš, 2

Príbuzné preklady Roháček

6 Zákon prav­dy bol v jeho ús­tach, a ne­právosť sa nenašla v jeho rtoch, chodil so mnou v po­koji a úp­rim­nos­ti a od­vrátil mnohých od ne­právos­ti.

Evanjelický

6 Prav­divá náuka bola v jeho ús­tach a ne­prav­da sa nenašla na jeho perách. V po­koji a úp­rim­nos­ti chodil so mnou a mnohých od­vrátil od ne­právos­ti.

Ekumenický

6 Z jeho úst vy­chádzalo prav­divé na­učenie, ne­právosť ne­mal na perách, v pokoji a úp­rim­nos­ti chodil so mnou a mnohých od­vrátil od ne­právos­tí.

Bible21

6 V jeho ús­tech byl zákon prav­dy, na rtech se mu ne­ob­jevi­lo žádné bez­práví. Žil se mnou v poko­ji a v po­ctivosti a mno­hé od­vrá­til od je­jich vin.