EvanjelickýMalachiáš2,5

Malachiáš 2:5

Moja zmluva s ním znamenala život a po­koj - a to som mu dal - i bázeň, aby sa ma báli a mali úc­tu pred mojím menom.


Verš v kontexte

4 Po­tom spoz­náte, že som vám ja po­slal ten­to príkaz, aby trvala moja zmluva s Lévím - vraví Hos­podin moc­nos­tí. 5 Moja zmluva s ním znamenala život a po­koj - a to som mu dal - i bázeň, aby sa ma báli a mali úc­tu pred mojím menom. 6 Prav­divá náuka bola v jeho ús­tach a ne­prav­da sa nenašla na jeho perách. V po­koji a úp­rim­nos­ti chodil so mnou a mnohých od­vrátil od ne­právos­ti.

späť na Malachiáš, 2

Príbuzné preklady Roháček

5 Moja sm­luva bola s ním, sm­luva života a po­koja, a dal som mu to na bázeň, a bál sa ma a triasol sa pred mojím menom.

Evanjelický

5 Moja zmluva s ním znamenala život a po­koj - a to som mu dal - i bázeň, aby sa ma báli a mali úc­tu pred mojím menom.

Ekumenický

5 Moja zmluva s ním znamenala život a po­koj. Dal som mu toto: bázeň, aby sa ma bál a mal úc­tu pred mojím menom.

Bible21

5 Má smlou­va s ním byla smlou­vou živo­ta a poko­je. Jemu jsem uložil, aby žil v bázni, a on mě ctil a před mým jménem se chvěl stra­chy.