RoháčekMalachiáš2

Malachiáš

Hrozí neposlušným a vierolomným kňazom, pre ktorých hreší celý Izrael.1 A tak teraz k vám toto pri­kázanie, vy, kňazi! 2 Ak nebudete po­slúchať a keď si toho nevezmete k srd­cu, aby ste dali slávu môj­mu menu, hovorí Hos­podin Zá­stupov, pošlem na vás zlorečen­stvo a budem zlorečiť vašim požehnaniam, a už aj som zlorečil každému z nich, lebo si toho neberiete k srd­cu. 3 Hľa, ok­rík­nem vám semeno a na­kydám laj­na na vašu tvár, laj­ná vašich sviatočných obetí, a od­nesú vás k ne­mu. 4 A zviete, že som po­slal na vás toto pri­kázanie, aby to bola moja sm­luva s Lévim, hovorí Hos­podin Zá­stupov. 5 Moja sm­luva bola s ním, sm­luva života a po­koja, a dal som mu to na bázeň, a bál sa ma a triasol sa pred mojím menom. 6 Zákon prav­dy bol v jeho ús­tach, a ne­právosť sa nenašla v jeho rtoch, chodil so mnou v po­koji a úp­rim­nos­ti a od­vrátil mnohých od ne­právos­ti. 7 Lebo rty kňaza majú os­tríhať známosť, a zákon nau­čení budú hľadať z jeho úst! Lebo je po­slom Hos­podina Zá­stupov. 8 Ale vy ste vy­bočili s ces­ty a spôsobili ste to, že mnohí kles­li v zákone, a porušili ste sm­luvu Léviho, hovorí Hos­podin Zá­stupov. 9 Pre­to som i ja vás vy­dal, aby ste boli opo­vr­hnutí a níz­ki všet­kému ľudu podľa toho, jako vy neostríhate mojich ciest a hľadíte na osobu v zákone Božom. 10 Či azda ne­máme všet­ci jed­ného a toho is­tého Otca? Či nás ne­stvoril jeden a ten is­tý silný Bôh? Prečo po­tom robíme ne­ver­ne každý voči svoj­mu bratovi, aby sme poškv­rňovali sm­luvu svojich ot­cov? 11 Zem Júdova robí ne­ver­ne, a ohav­nosť sa deje v Iz­raelovi i v Jeruzaleme; lebo Júda poškvr­nil svätyňu Hos­podinovu, ktorú miloval, a vzal si za ženu dcéru cudzieho boha. 12 Hos­podin nech vy­plieni mužovi, ktorý robí takú vec, toho, kto bdeje, toho, kto, od­povedá, zo stánov Jakobových i toho, kto donáša obet­ný dar obil­ný Hos­podinovi Zá­stupov. Ukrutnosť, cudzoložstvo a nevernosť kňazov. Kajať sa!13 A toto po druhé robíte, že po­krývate ol­tár Hos­podinov sl­zami, plačom a vzdychaním, takže nebude viac toho, aby po­zrel na obet­ný dar obil­ný alebo aby vzal ľúbu obeť z vašej ruky. 14 A hovoríte: Pre jakú príčinu? Pre takú, že Hos­podin je sved­kom medzi tebou a medzi ženou tvojej mlados­ti, voči ktorej si sa ty do­pus­til ne­very, kým je ona tvojou družkou a ženou tvojej sm­luvy. 15 A či ne­učinil obid­voch jedno? A je aj ostatok ducha jeho. A čo ten jeden? Hľadal semeno Božie. - A tak sa budete chrániť vo svojom duchu, a proti žene svojej mlados­ti nech sa ni­ktorý nedopus­tí ne­very. 16 Lebo nenávidím rozvodu, hovorí Hos­podin, Bôh Iz­raelov, ako i toho, k­to pokrýva ukrut­nosťou svoje rúcho, hovorí Hos­podin Zá­stupov. Pre­to sa chráňte vo svojom duchu a nerob­te ne­ver­ne! 17 Unavujete Hos­podina svojimi slovami a hovoríte: Čím unavujeme? Tým, že hovoríte: Každý, i ten, kto robí zlé, je dobrý v očiach Hos­podinových, a má v nich vo všet­kých záľubu, alebo kdeže je v­raj Bôh súdu?