Roháček1. Petrov3,14

1. Petrov 3:14

Ale keby ste aj tr­peli pre spraved­livosť, blaho­slavení ste. A ich báz­ne sa neboj­te ani sa ne­znepokojuj­te,


Verš v kontexte

13 A ktože vám urobí zlé, keď budete hor­livými na­sledov­ník­mi dob­rého? 14 Ale keby ste aj tr­peli pre spraved­livosť, blaho­slavení ste. A ich báz­ne sa neboj­te ani sa ne­znepokojuj­te, 15 ale po­sväcuj­te Pána Boha vo svojich srd­ciach a buďte vždycky hotoví zod­povedať sa každému, kto žiada od vás počet o nádeji, ktorá je vo vás, s krot­kou tichosťou a bázňou

späť na 1. Petrov, 3

Príbuzné preklady Roháček

14 Ale keby ste aj tr­peli pre spraved­livosť, blaho­slavení ste. A ich báz­ne sa neboj­te ani sa ne­znepokojuj­te,

Evanjelický

14 Ale ak aj tr­píte pre spravod­livosť, blaho­slavení ste. Neboj­te sa ich ani sa neľakaj­te,

Ekumenický

14 Ale ak aj tr­píte pre spravod­livosť, ste blaho­slavení. Ne­maj­te z nich strach a neľakaj­te sa,

Bible21

14 I kdybys­te však mě­li pro sprave­dlnost trpět, blaze vám. „Neměj­te strach z to­ho, čím vás straší, nenech­te se tím vylekat.“