Evanjelický1. Petrov3,14

1. Petrov 3:14

Ale ak aj tr­píte pre spravod­livosť, blaho­slavení ste. Neboj­te sa ich ani sa neľakaj­te,


Verš v kontexte

13 Ktože vám uškodí, keď budete hor­liť za dob­ré? 14 Ale ak aj tr­píte pre spravod­livosť, blaho­slavení ste. Neboj­te sa ich ani sa neľakaj­te, 15 ale Pána, Kris­ta, po­sväcuj­te v srd­ciach! Každému, kto by vás bral na zod­poved­nosť pre vašu nádej, buďte stále pri­pravení vy­dať počet,

späť na 1. Petrov, 3

Príbuzné preklady Roháček

14 Ale keby ste aj tr­peli pre spraved­livosť, blaho­slavení ste. A ich báz­ne sa neboj­te ani sa ne­znepokojuj­te,

Evanjelický

14 Ale ak aj tr­píte pre spravod­livosť, blaho­slavení ste. Neboj­te sa ich ani sa neľakaj­te,

Ekumenický

14 Ale ak aj tr­píte pre spravod­livosť, ste blaho­slavení. Ne­maj­te z nich strach a neľakaj­te sa,

Bible21

14 I kdybys­te však mě­li pro sprave­dlnost trpět, blaze vám. „Neměj­te strach z to­ho, čím vás straší, nenech­te se tím vylekat.“