RoháčekMarek8,26

Marek 8:26

Evanjelium podľa Mareka

A po­slal ho domov a po­vedal: Ani do toho mes­tečka ne­voj­di ani tam ni­komu ne­povedz o tom!


Verš v kontexte

25 Po­tom zase položil ruky na jeho oči a kázal mu, aby po­zrel hore. A tak bol uzdravený a videl všet­ko jas­ne a na ďaleko. 26 A po­slal ho domov a po­vedal: Ani do toho mes­tečka ne­voj­di ani tam ni­komu ne­povedz o tom! 27 Potom vyšiel Ježiš i jeho učeníci do mes­tečiek Cezáree Filipovej. A na ces­te sa pýtal svojich učeníkov a riekol im: Čo hovoria ľudia o mne, že kto som ja?

späť na Marek, 8

Príbuzné preklady Roháček

26 A po­slal ho domov a po­vedal: Ani do toho mes­tečka ne­voj­di ani tam ni­komu ne­povedz o tom!

Evanjelický

26 Nato ho po­slal domov a po­vedal mu: Nechoď do mes­tečka [ani ni­komu z mes­tečka o tom nehovor].

Ekumenický

26 Po­tom ho po­slal domov a pri­kázal mu: Ale do dediny nechoď!

Bible21

26 Ježíš ho pak po­slal do­mů se slovy: „Do ves­nice ale nechoď.“

RoháčekMarek8,26