EvanjelickýIzaiáš44,1

Izaiáš 44:1

Teraz však počuj, sluha môj, Jákob, Iz­rael, ktorého som si vy­volil;


Verš v kontexte

1 Teraz však počuj, sluha môj, Jákob, Iz­rael, ktorého som si vy­volil; 2 tak­to vraví tvoj Tvor­ca, Hos­podin, ktorý ťa for­moval od života mat­ky a po­máha ti: Neboj sa, sluha môj Jákob, Ješurún , ktorého som si vy­volil, 3 lebo vy­lejem vody na smäd­nú pôdu a bys­triny na suchú zem, vy­lejem svoj­ho ducha na tvoje po­tom­stvo a svoje požeh­nanie na tvoju mlaď.

späť na Izaiáš, 44

Príbuzné preklady Roháček

1 A tak teraz počuj, Jakobe, môj služob­níku, a Iz­raelu, ktorého som si vy­volil!

Evanjelický

1 Teraz však počuj, sluha môj, Jákob, Iz­rael, ktorého som si vy­volil;

Ekumenický

1 Teraz počúvaj, Jákob, môj služob­ník, Iz­rael, ktorého som si vy­volil.

Bible21

1 Teď ale slyš, Jáko­be, můj služebníku, slyš, Iz­rae­li, vy­vo­lený můj!