RoháčekIzaiáš44,1

Izaiáš 44:1

A tak teraz počuj, Jakobe, môj služob­níku, a Iz­raelu, ktorého som si vy­volil!


Verš v kontexte

1 A tak teraz počuj, Jakobe, môj služob­níku, a Iz­raelu, ktorého som si vy­volil! 2 Tak­to hovorí Hos­podin, ktorý ťa učinil a ktorý ťa utvoril od života mat­ky a pomáha ti: Neboj sa, môj služob­níku, Jakobe a Ješurún, ktorého som si vy­volil, 3 lebo vy­lejem vody na žíz­nivé a po­toky na sušinu; vy­lejem svoj­ho Ducha na tvoje semä a svoje požeh­nanie na tvojich po­tom­kov,

späť na Izaiáš, 44

Príbuzné preklady Roháček

1 A tak teraz počuj, Jakobe, môj služob­níku, a Iz­raelu, ktorého som si vy­volil!

Evanjelický

1 Teraz však počuj, sluha môj, Jákob, Iz­rael, ktorého som si vy­volil;

Ekumenický

1 Teraz počúvaj, Jákob, môj služob­ník, Iz­rael, ktorého som si vy­volil.

Bible21

1 Teď ale slyš, Jáko­be, můj služebníku, slyš, Iz­rae­li, vy­vo­lený můj!