Evanjelický1. Mojžišova27,35

1. Mojžišova 27:35

Genesis

Ten však od­povedal: Tvoj brat prišiel pod­vod­ne a uchvátil ti požeh­nanie.


Verš v kontexte

34 Keď Ézav počul slová svoj­ho ot­ca, na­hlas a tr­p­ko vy­kríkol; svoj­mu ot­covi po­vedal: Požeh­naj i mňa, otče môj. 35 Ten však od­povedal: Tvoj brat prišiel pod­vod­ne a uchvátil ti požeh­nanie. 36 Nato Ézav po­vedal: Či ne­má právom meno Jákob , veď ma už dva razy pod­viedol: Vzal mi pr­voroden­stvo, a teraz, hľa, uchvátil mi po žeh­nanie. A do­dal: Pre mňa si nezachoval požeh­nanie?

späť na 1. Mojžišova, 27

Príbuzné preklady Roháček

35 A on odpovedal: Tvoj brat prišiel so ľsťou a vzal tvoje požeh­nanie.

Evanjelický

35 Ten však od­povedal: Tvoj brat prišiel pod­vod­ne a uchvátil ti požeh­nanie.

Ekumenický

35 On po­vedal: Pod­vod­ne prišiel tvoj brat a vzal ti požeh­nanie.

Bible21

35 Ten však od­po­věděl: „Tvůj bra­tr přišel se lstí a vzal ti požehnání.“