Evanjelický1. Mojžišova27,34

1. Mojžišova 27:34

Genesis

Keď Ézav počul slová svoj­ho ot­ca, na­hlas a tr­p­ko vy­kríkol; svoj­mu ot­covi po­vedal: Požeh­naj i mňa, otče môj.


Verš v kontexte

33 Tu sa Izák náram­ne zľakol a po­vedal: A to bol kto, čo ulovil zver a priniesol mi? Ja som už jedol zo všet­kého skôr, ako si prišiel; aj som ho požeh­nal a bude požeh­naný! 34 Keď Ézav počul slová svoj­ho ot­ca, na­hlas a tr­p­ko vy­kríkol; svoj­mu ot­covi po­vedal: Požeh­naj i mňa, otče môj. 35 Ten však od­povedal: Tvoj brat prišiel pod­vod­ne a uchvátil ti požeh­nanie.

späť na 1. Mojžišova, 27

Príbuzné preklady Roháček

34 Keď počul Ezav slová svoj­ho ot­ca, skríkol velikým krikom a hor­kým prenáram­ne a po­vedal svoj­mu ot­covi: Požeh­naj i mňa, môj otče!

Evanjelický

34 Keď Ézav počul slová svoj­ho ot­ca, na­hlas a tr­p­ko vy­kríkol; svoj­mu ot­covi po­vedal: Požeh­naj i mňa, otče môj.

Ekumenický

34 Keď Ézav počul ot­cove slová, začal moc­ne a roz­tr­pčene kričať a naliehať na svoj­ho ot­ca: Otec môj, požeh­naj aj mňa!

Bible21

34 Když Ezau us­lyšel slova svého ot­ce, dal se do hroz­ného křiku a s ne­smírnou hořkostí žádal ot­ce: „Požeh­nej mně! Mně také, otče můj!“