EvanjelickýDaniel5,10

Daniel 5:10

Na kráľov krik prišla kráľov­ná a jeho veľmoži do hodov­nej siene a kráľov­ná po­vedala: Kráľu, ži naveky! Nech ťa nedesia tvoje myšlien­ky a nech tvoja tvár ne­mení far­by.


Verš v kontexte

9 Tu sa kráľ veľmi naľakal, jeho tvár menila far­by, jeho veľmoži boli v roz­pakoch. 10 Na kráľov krik prišla kráľov­ná a jeho veľmoži do hodov­nej siene a kráľov­ná po­vedala: Kráľu, ži naveky! Nech ťa nedesia tvoje myšlien­ky a nech tvoja tvár ne­mení far­by. 11 Jes­tvuje pred­sa v tvojom kráľov­stve muž, v ktorom pre­býva duch svätých bohov a pri ktorom sa za čias tvoj­ho otca ob­javila osvietenosť, chápavosť i múd­rosť podob­ná múd­ros­ti bohov. Tvoj otec Nebúkad­necar ho ustanovil za maj­stra čarodej­níkov, vešt­cov, Chal­dej­cov a astro­lógov,

späť na Daniel, 5

Príbuzné preklady Roháček

10 Potom pre slová kráľove a jeho veľmožov vy­šla kráľov­ná hore do domu, v ktorom sa hodovalo a pilo, a kráľovná pre­hovorila a riek­la: Kráľu, ži na veky! Nech ťa nedesia tvoje myšlien­ky, a nech sa ne­mení tvoja jas­nosť!

Evanjelický

10 Na kráľov krik prišla kráľov­ná a jeho veľmoži do hodov­nej siene a kráľov­ná po­vedala: Kráľu, ži naveky! Nech ťa nedesia tvoje myšlien­ky a nech tvoja tvár ne­mení far­by.

Ekumenický

10 Na slová kráľa a jeho veľmožov vstúpila do hodov­nej miest­nos­ti kráľov­ná a po­vedala: Kráľ, ži naveky! Nech ťa ne­vyľakajú tvoje myšlien­ky, ne­musíš bled­núť od strachu.

Bible21

10 Když králov­na matka us­lyše­la hla­sy krále a vel­možů, veš­la do hodovní síně. „Ať ži­ješ, krá­li, navěky!“ řek­la. „Ne­děs se to­lik a ne­buď bledý.